Skip to page content

Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru

Mae CCAUC yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn derbyn llythyr gorchwyl blynyddol gan Lywodraeth Cymru sy’n amlinellu ein meysydd gwaith blaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

Rydym yn gweithredu mewn amgylchedd polisi cyffredinol a bennir gan Lywodraeth Cymru, gyda llawer o’n blaenoriaethau’n cael eu datgan yn y Datganiad Polisi ar Addysg Uwch gan Lywodraeth Cymru.

Ers 2015 mae gennym bwerau rheoleiddiol newydd i sicrhau bod sefydliadau addysg uwch (AU) y mae eu myfyrwyr yn gallu cael grantiau a benthyciadau cyhoeddus yn bodloni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â lefelau ffioedd, mynediad teg, ansawdd yr addysg a’r rheolaeth ariannol.

Ym mis Ebrill 2016 cafodd CCAUC orchwyl gan y Gweinidog ar gyfer Addysg a Sgiliau bryd hynny “i weithio mewn partneriaeth â darparwyr i ddatblygu Strategaeth ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru yn edrych ymlaen dros y degawd nesaf.” Cyflwynodd CCAUC strategaeth ddrafft i’r Gweinidogion ym mis Rhagfyr 2016 ar ôl ymgynghori eang â rhanddeiliaid perthnasol. Ers hynny, gan ystyried y cynigion ar gyfer corff goruchwylio newydd ar gyfer addysg ôl-orfodol a’r adolygiad presennol o ymchwil ac arloesi a gyllidir gan y llywodraeth yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu y byddai’n fwy priodol gweithio ar strategaeth addysg, hyfforddiant ac ymchwil trydyddol a’i chyhoeddi. Bydd y strategaeth ddrafft a ddatblygir gan CCAUC yn sail i ddatblygiadau polisi yn y maes hwn yn y dyfodol.

Strategaeth Addysg Uwch ddrafft fel a gyflwynwyd i Weinidogion Cymru

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Skip to top of page or to page menu