Skip to page content

Polisïau Addysg Uwch Llywodraeth Cymru

Mae’r Datganiad polisi ar addysg uwch yn datgan blaenoriaethau cyfredol Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg uwch fel a ganlyn:

  • rhyngweithio â busnesau i efelychu arloesi a thwf economaidd
  • gweithio i wella cyflogadwyedd yr holl raddedigion, beth bynnag yw eu hoedran, cefndir neu gwrs astudio
  • gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru er mwyn datblygu cysylltiadau rhyngwladol
  • cydweithredu â darparwyr addysg bellach i sicrhau bod cyfleoedd i wneud cynnydd ar gael i ddysgwyr
  • gwneud y defnydd gorau o gyfleoedd i ecsbloetio technolegau newydd
  • ceisio darparu’r profiad dysgu o’r safon uchaf i bawb sydd â photensial i elwa
  • datblygu enw da’r sector am ragoriaeth mewn ymchwil
  • parhau i gefnogi datblygiad addysg uwch cyfrwng Cymraeg
  • datblygu modelau darparu sy’n fwy hyblyg er mwyn creu dyfodol mwy llwyddiannus a chynaliadwy.

Cymerodd hwn le Er Mwyn Ein Dyfodol – Strategaeth a Chynllun Addysg Uwch yr 21ain Ganrif ar gyfer Cymru.

Roedd y cynllun yn cydnabod y rôl yr oedd addysg uwch (AU) yn ei chwarae yn natblygiad cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd Cymru. Roedd hefyd yn pennu amrywiaeth o ddisgwyliadau ar gyfer AU, gyda ffocws penodol ar flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol a chefnogi economi ffyniannus.

Cafodd manylion am y camau gweithredu, y mesurau a’r amserlenni ar gyfer rhoi’r cynllun ar waith eu cynnwys yn ein Strategaeth Gorfforaethol 2010-13.

Strategaeth tymor hir flaenorol Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg uwch yng Nghymru o 2002 ymlaen oedd Ymgeisio yn Uwch.

Skip to top of page or to page menu