Skip to page content

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi diben cyffredin sy’n rhwymo’n gyfreithiol – y saith nod llesiant sy’n berthnasol i’r holl sefydliadau sydd wedi’u rhestru yn adran 6(1) y Ddeddf.

Mae hyn yn cynnwys awdurdodau lleol, byrddau gwasanaethau cyhoeddus, byrddau iechyd lleol, CCAUC, y rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus a Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio nifer o ddogfennau canllaw i gefnogi’r ddealltwriaeth o’r ddeddfwriaeth a’i gweithredu.

Er nad yw prifysgolion a cholegau’n cael eu cynnwys yn uniongyrchol, cyfeirir atynt yn y ddeddfwriaeth (adran 32(1)) fel sefydliadau sy’n cael gwahoddiad i fod ar fyrddau gwasanaethau cyhoeddus ac sydd, yn eu tro, yn gyfrifol am y canlynol:
  • asesu cyflwr y llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn eu hardal gan bennu nodau (‘nodau lleol’) er mwyn gwneud y cyfraniad gorau posib yn eu hardal at gyflawni’r nodau hynny
  • aelodau’r bwrdd yn cymryd pob cam rhesymol (wrth ymarfer eu swyddogaethau) i gyflawni’r nodau hynny
Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi datgan pedwar maes blaenoriaeth y mae eisiau eu datblygu i ddechrau ac rydym yn credu bod gan addysg uwch lawer i’w gyfrannu at yr agenda hon drwy ymchwil, addysgu ac ymgysylltu dinesig a byddwn yn ceisio cefnogi’r sector drwy gyfrwng ein hymgysylltu strategol ein hunain gyda phrifysgolion a cholegau.
  • Newid hinsawdd
  • Newid economaidd
  • Newid poblogaeth
  • Ymddieithriad dinasyddion

Mae CCAUC wedi datblygu ei Ddatganiad Llesiant ei hun a nodau cysylltiedig. Bydd CCAUC yn ceisio cyfrannu tuag at gyflawni’r saith nod yn y Ddeddf drwy weithredu’r egwyddor datblygu cynaliadwy a’r camau gweithredu a fydd yn cael eu datgan yn ein strategaeth gorfforaethol a’n cynllun gweithredu newydd.

Bydd CCAUC yn ceisio gweithio gyda’r rhai mewn AU sy’n gefnogol i’r agenda hon, yn enwedig Grŵp Cenedlaethau’r Dyfodol Addysg Uwch Cymru, Canolfan Ragoriaeth Ranbarthol Cymru y Cenhedloedd Unedig a Grŵp Cenedlaethau’r Dyfodol yr Academi Addysg Uwch.

Skip to top of page or to page menu