Skip to page content

Addysg ar gyfer datblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth

fyd-eang

Mae addysg ar gyfer datblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang (ADCDF) yn integreiddio egwyddorion cynaliadwyedd amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol mewn fframwaith lle y mae’r gwerthoedd hyn yn cyfrannu at ac yn llywio datblygiad addysg uwch yn y dyfodol.

Gwneir hyn drwy’r cwricwlwm, y cysylltiadau rhwng prifysgolion a chymdeithas, a’r modd y rheolir yr ystad. Mae ADCDF yn gyson â dyheadau cynllun cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru, Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned, ac mae’n cefnogi Degawd ar gyfer Cynaliadwyedd 2005-15 y Cenhedloedd Unedig.

Mae pob prifysgol yng Nghymru wedi penodi pleidiwr ADCDF yn ganolbwynt ar gyfer meithrin cysylltiadau a chydlynu datblygiad yr agenda hwn. Mae’r grŵp hwn, gyda chefnogaeth yr Academi Addysg Uwch, yn cydweithio i ddatblygu ADCDF yn y sector addysg uwch yng Nghymru. Rhai prosiectau yw:

Datblygiadau Cyfredol

Gyda chyhoeddi Tuag at ddealltwriaeth gyffredin a datblygiad ADCDF, mae papur briffio ar gael i staff a myfyrwyr AU a’r rheiny sy’n gyfrifol am gynllunio strategol. Bwriedir i’r ddogfen gael ei defnyddio gan gynulleidfa ehangach hefyd er mwyn meithrin dealltwriaeth o’r rôl y gall addysg uwch ei chwarae mewn ADCDF.

Nod rhwydwaith ADCDF sefydliadol Cymru yw sicrhau bod sefydliadau’n gwybod am y cynlluniau a datblygiadau niferus sy’n dod o fewn cwmpas ADCDF. Teimlir hefyd ei bod hi’n anodd i gydweithwyr yn eu sefydliadau cartref werthfawrogi a chofleidio cwmpas llawn ADCDF. Yn y ddogfen hon, mae’r rhwydwaith ADCDF yn ceisio cyflwyno darlun cryno a chyfannol o’r maes heb ddefnyddio jargon hyd y bo modd. Anelir y ddogfen at yr holl gategorïau o staff a myfyrwyr mewn sefydliad AU.

Tuag at ddealltwriaeth gyffredin a datblygiad Addysg ar gyfer datblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang (ESDGC)

 
Datblygu dull o sefydlu gwaelodliniau mewn AU

Yn 2010 rhoddodd CCAUC gyllid i Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru, Casnewydd i ymchwilio i ddull o sefydlu gwaelodliniau ar gyfer ADCDF mewn AU. Gwnaed hyn yn sgil argymhelliad yn yr adroddiad cynharach 'An Analysis and Comparison of ESDGC Best Practice in HE'. Mae’r astudiaeth a gwblhawyd yn cyflwyno ac yn rhoi prawf ar fethodoleg y gellid ei defnyddio i ddatblygu’r dull hwn yng Nghymru. Bwriedir i’r gwaith hwn gael ei ddatblygu ymhellach drwy’r Grŵp Rhwydwaith ADCDF.


Sefydlu Gwaelodliniau ar gyfer ADCDF – rhagbrofi’r dull

Skip to top of page or to page menu