Skip to page content

Ffioedd i fyfyrwyr llawn-amser israddedig

Mae prifysgolion yng Nghymru, a cholegau addysg bellach sy’n cynnig cyrsiau AU cymwys, yn gallu codi ffioedd o hyd at £9,000 ar israddedigion amser-llawn o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd.

Mae Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 yn sefydlu fframwaith rheoleiddio newydd ar gyfer addysg uwch yng Nghymru. Mae Deddf 2015 yn cryfhau rôl bresennol CCAUC fel rheoleiddiwr. Mae Deddf 2015 yn gofyn i sefydliadau wneud cais am gynllun mynediad a ffioedd os yw’r sefydliad yn dymuno i’w gyrsiau cymwys gael eu dynodi’n awtomatig ar gyfer cefnogaeth myfyrwyr Llywodraeth Cymru. Rhaid i gynllun mynediad a ffioedd ddatgan lefelau ffioedd, cyfanswm yr incwm ffioedd a ddisgwylir a’r cyfanswm ffioedd y bwriedir ei fuddsoddi mewn hybu cyfleoedd cyfartal a hybu addysg uwch.

Cymorth ariannol

Am fwy o wybodaeth, gweler ein tudalen Cymorth ariannol a chymorth arall i fyfyrwyr. Nid yw'r Cyngor Cyllido yn ymdrin â cheisiadau am gymorth ariannol gan fyfyrwyr.

Cynlluniau mynediad a ffioedd

Am wybodaeth am gynlluniau mynediad a ffioedd sydd wedi’u cymeradwyo gan CCAUC, edrychwch ar y dolenni isod:

Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Bangor
Prifysgol Caerdydd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Grŵp Llandrillo Menai
Grŵp NPTC
Prifysgol Abertawe
Prifysgol De Cymru
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Skip to top of page or to page menu