Skip to page content

Addysg uwch mewn colegau addysg bellach

(AU mewn AB)

Mae CCAUC yn hybu partneriaethau rhwng y sectorau addysg uwch a bellach fel bod modd cynnal cyrsiau addysg uwch mewn colegau addysg bellach (AB).

Y prif fanteision yw:
  • mae colegau AB yn darparu mynediad lleol i addysg uwch gan fod nifer i’w cael mewn mwy o leoedd ar hyd a lled Cymru
  • ceir mwy o gyfleoedd ar gyfer dilyniant rhwng addysg bellach ac uwch
  • mae colegau AB yn aml yn denu pobl na fyddent fel arall yn meddwl am addysg uwch

Mae nifer o’r cyrsiau’n canolbwyntio ar astudiaeth alwedigaethol. Ar ôl cwblhau eu cwrs addysg uwch cyntaf (e.e. HND, HNC neu Radd Sylfaen) mewn coleg addysg bellach, bydd y myfyrwyr yn aml yn cael cyfle i astudio ymhellach mewn prifysgol.

Y trefniadau cyllidol presennol

Caiff cyrsiau AU mewn AB yng Nghymru eu cyllido’n bennaf drwy drefniadau ffranseis. Rhoddwn gyllid i’r prifysgolion lle y mae'r myfyrwyr wedi eu cofrestru, er eu bod yn astudio yn y coleg AB yn y bartneriaeth. Y prifysgol sy’n darparu cymorth a sicrwydd ansawdd ar gyfer y cwrs.

Rhoddwn gyllid yn uniongyrchol i rai colegau AB am ddarparu cyrsiau addysg uwch. Cyllidwn ddarpariaeth AU hirsefydlog yng Ngholeg Sir Gâr a Grŵp Llandrillo Cymru, yn ogystal ag ychydig o ddarpariaeth mewn colegau AB eraill a ddatblygwyd o fentrau AU mewn AB a ymgymerwyd gennym ym 1997 a 1999.

Mewn trefniant cyllido uniongyrchol, disgwylir i'r coleg AB gael trefniant cryf â sefydliadau addysg uwch i ddarparu sicrwydd ansawdd a chymorth.

Datblygiadau yn y dyfodol

Bydd unrhyw gynlluniau yn y dyfodol i ddatblygu AU mewn AB yn canolbwyntio ar y llwybr ffranseis, ac yn enwedig ar adeiladu partneriaethau lleol. Mae hyn yn dilyn asesiad o bartneriaethau AU mewn AB, a ddaeth i’r casgliad y gallai perthnasoedd ffranseis gynnig sylfaen well ar gyfer y ddarpariaeth hon na chynnydd mewn AU mewn AB a gyllidir yn uniongyrchol.

Penderfyniadau cychwynnol CCAU ar bolisi AU mewn AB yn y dyfodol: Cylchlythyr W06/11HE (Saesneg yn unig)


Penderfyniad CCAUC i wneud darpariaeth ffranseis ran-amser i israddedigion yn flaenoriaeth uchaf wrth ddyranu cyllid addysgu 2006/07: Cylchlythyr W05/39HE (Saesneg yn unig)Canlyniadau’r Ymgynghoriad ynglŷn ag Addysg Uwch mewn Colegau Addysg Bellach: Cylchlythyr W04/60HE (Saesneg yn unig)


Ymgynhoriad â SAUau ar drefniadau posibl yn y dyfodol ar gyfer darparu AU mewn colegau AB: Cylchlythyr W04/17HE (Saesneg yn unig)


Graddau sylfaen

Cynhwysir rhai graddau sylfaen mewn darpariaeth AU mewn AB. Mae rhwydd hynt i brifysgolion ddatblygu a chynnig graddau sylfaen yn eu portffolios, gan gynnwys drwy drefniadau ffranseis gyda cholegau AB. Rydym yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru ar ddatblygu eu polisi ar raddau sylfaen. Darparir cyllid ychwanegol i'r graddau sylfaen gan Lywodraeth Cymru, drwy Fenter Y Prifysgolion Y Cymoedd Canol a chronfa cydgyfeirio Rhaglen Gradd Sylfaen Cymru Gyfan.

Skip to top of page or to page menu