Skip to page content
This is a placeholder image

Ynghylch addysg uwch yng Nghymru

Mae addysg uwch (AU) yng Nghymru’n cael ei gynnig yn bennaf drwy 8 prifysgol yng Nghymru - sefydliadau addysg uwch - yn ogystal â’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Fe’i cynnigir hefyd mewn nifer o golegau addysg bellach.

  • Maes sydd wedi’i ddatganoli yw addysg uwch, sy’n golygu mai Llywodraeth Cymru sy’n gwneud y mwyafrif o benderfyniadau am AU yng Nghymru.
  • Mae prifysgolion yn elusennau, cyrff preifat, ac yn annibynnol o'r llywodraeth. Derbyniant eu hincwm drwy nifer o ffynonellau, gan gynnwys ffioedd myfyrwyr, drwy brosiectau ymchwil a thrwy gynhyrchu busnes. Derbyniant gyfran o’u hincwm hefyd o gronfa gyhoeddus. Yn CCAUC, rydym yn dosbarthu rhywfaint o'r cyllid hwn wrth Lywodraeth Cymru ac yn gweithredu fel corff cyfryngol rhwng y sector addysg uwch a'r llywodraeth.
  • Rydym yn rheoleiddio meysydd gan gynnwys: ffioedd myfyrwyr a dderbynnir gan sefydliadau sy'n darparu addysg uwch, ac ansawdd yr addysg a ddarperir gan, ac ar ran, y sefydliadau hynny.
  • Mae Llywodraeth Cymru yn darparu’r cyd-destun ar gyfer datblygu addysg uwch yng Nghymru, er enghraifft drwy sefydlu’r fframwaith ar gyfer ffioedd a chyllid myfyrwyr a dyfeisio strategaethau ar gyfer AU yng Nghymru.
  • Mae’r cymorth ariannol ar gyfer myfyrwyr o Gymru yn wahanol i’r cymorth sydd ar gael yng ngwledydd eraill y DU.
  • Mae Cymru’n gweithio ar sail Cymru a Lloegr neu sail DU-eang mewn meysydd megis yr arolwg blynyddol o foddhad myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr), asesiadau o ansawdd yr ymchwil mewn addysg uwch (Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil) a gwneud ceisiadau i brifysgolion (drwy UCAS).

Mae’r adran hon yn rhoi rhai ffeithiau allweddol am addysg uwch yng Nghymru, gan gynnwys trosolwg o bob sefydliad addysg uwch, ac yn darparu cysylltau i’w dilyn i gael gwybodaeth bellach.

Skip to top of page or to page menu