Skip to page content

Y Ddyletswydd Prevent

O dan Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 (‘y Ddeddf’) rhaid i gyrff addysg uwch perthnasol (CAUP) roi ystyriaeth briodol i’r angen am atal pobl rhag cael eu denu at derfysgaeth. Yr enw ar hyn yw'r Ddyletswydd Prevent.

Mae’r Ysgrifennydd Cartref wedi dirprwyo cyfrifoldeb i CCAUC am fonitro cydymffurfiaeth â’r Ddyletswydd Prevent ar gyfer darparwyr addysg uwch perthnasol yng Nghymru. Daeth y dirprwyo hwn i rym ar 17 Mehefin 2016.

Llythyr yn dirprwyo’r monitro ar y ddyletswydd.

Er mwyn cyflawni’r rôl hon yn effeithiol, rhaid i ddarparwyr addysg uwch perthnasol gyflwyno tystiolaeth i ddangos eu bod yn cydymffurfio. Dywed y Ddeddf mai corff rheoli neu berchennog y darparwyr perthnasol sydd â’r cyfrifoldeb am hyn yn y pen draw.

Mae cylchlythyr W16/39HE y Fframwaith Monitro’n datgan sut bydd CCAUC yn monitro’r modd y mae darparwyr perthnasol yn gweithredu’r Ddyletswydd Prevent statudol. Bydd rhaid i ddarparwyr ddilyn y fframwaith hwn i ddangos ‘ystyriaeth briodol’ i’r ddyletswydd. Mae’r fframwaith hwn yn datgan sut byddwn yn casglu gwybodaeth er mwyn dangos cydymffurfiaeth.

Fel rhan o’r broses fonitro barhaus, mae’r cylchlythyr yn gofyn yn ffurfiol am Adroddiad Blynyddol, gyda ffurflen ddata, gan gyrff rheoli neu berchnogion yr holl ddarparwyr AU perthnasol, fel y cynigir yn yr amserlen isod:

  • 31 Rhagfyr 2018 – Darparwyr a reoleiddir gan CCAUC a Darparwyr eraill gyda dynodiad cwrs penodol

Yn yr Adroddiad Blynyddol hwn mae arnom angen i’r corff rheoli neu’r perchennog gadarnhau eu cydymffurfiaeth â’r Ddyletswydd Prevent ac â gofynion monitro CCAUC.

Mae’r Fframwaith Monitro (W16/39HE) yn dilyn cylchlythyr ymgynghorol W16/35HE CCAUC a wahoddodd ymatebion erbyn 31 Hydref 2016. Derbyniodd CCAUC 9 ymateb ysgrifenedig i’r ymgynghoriad; mae Atodiad G yn crynhoi sut mae’r Fframwaith Monitro (W16/39HE) wedi cael ei ddiwygio i ystyried yr ymatebion hyn.

Skip to top of page or to page menu