Skip to page content

Sefydliadau a Reoleiddir

Bydd pob sefydliad sydd â chynllun mynediad a ffioedd cymeradwy’n cael ei adnabod fel sefydliad a reoleiddir. Mae pob sefydliad a reoleiddir a sefydliadau sy’n darparu addysg ar ei ran yn gorfod cadw at holl bwerau rheoleiddiol CCAUC.

Sefydliadau a reoleiddir yw sefydliadau yng Nghymru sy'n elusennau ac sy'n darparu addysg uwch. Cyn cymeradwyo cynllun mynediad a ffioedd, bydd CCAUC wedi ei fodloni ei hun bod ansawdd addysg y sefydliad a reoleiddir yn ddigonol a'i fod yn hyfyw yn ariannol a bod ganddo drefniadau addas yn eu lle ar gyfer trefnu a rheoli ei faterion ariannol.

Mae rhwymedigaethau sefydliadau a reoleiddir yn cynnwys y canlynol:

 • sicrhau nad yw ffioedd cwrs a reoleiddir yn uwch na’r terfyn ffioedd perthnasol;
 • cydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddyd a roddir yn gyfreithiol gan CCAUC;
 • ystyried unrhyw gyfarwyddyd gan CCAUC wrth gydymffurfio â chyfarwyddyd penodol a roddir gan CCAUC mewn perthynas â chydymffurfio â therfynau ffioedd;
 • cydymffurfio â gofynion cyffredinol cynllun mynediad a ffioedd cymeradwy;
 • cydweithredu â CCAUC wrth ymarfer ei ddyletswyddau i fonitro a gwerthuso cydymffurfiaeth ac effeithiolrwydd cynllun;
 • ystyried cyfarwyddyd CCAUC ar ansawdd;
 • ystyried cyngor mewn perthynas â darpariaeth sydd, neu sy’n debygol o ddatblygu i fod, yn annigonol o ran ansawdd;
 • cydweithredu â dyletswydd CCAUC i asesu ansawdd ei addysg a’r addysg a ddarperir gan ddarparwr allanol ar ei ran;
 • cydymffurfio ag unrhyw ofyniad a orfodir gan y cod rheolaeth ariannol;
 • cydymffurfio â chyfarwyddyd mewn perthynas â methu cydymffurfio â’r cod;
 • ystyried unrhyw gyfarwyddyd yn y cod rheolaeth ariannol;
 • cydweithredu â swyddogaeth CCAUC mewn perthynas â methu cydymffurfio â’r cod; a
 • cydweithredu â dyletswyddau CCAUC i fonitro cydymffurfiaeth â’r cod.

Mae’r tabl isod yn datgan y sefydliadau a reoleiddir yng Nghymru a’r sefydliadau hynny sy’n darparu addysg ar ran sefydliadau a reoleiddir (o dan berthnasoedd masnachfraint yn aml). Ceir dolenni at y cynlluniau mynediad a ffioedd perthnasol mewn cromfachau.

 • Prifysgol Aberystwyth (2017/18) (2018/19)
  • Coleg Cambria
  • Coleg Gwent
 • Prifysgol Bangor (2017/18) (2018/19)
  • Grŵp Llandrillo Menai
 • Prifysgol Caerdydd (2017/18) (2018/19)
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd (2017/18) (2018/19)
  • Coleg Caerdydd a'r Fro
  • Coleg Penybont
 • Grŵp Llandrillo Menai (2017/18) (2018/19)
 • Grŵp NPTC (2017/18) (2018/19)
 • Prifysgol Abertawe (2017/18) (2018/19)
  • Coleg Cambria
 • Prifysgol De Cymru (2017/18) (2018/19)
  • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
  • Coleg Caerdydd a'r Fro
  • Coleg Gwent
  • Coleg Gŵyr Abertawe
  • Coleg Penybont
  • Coleg y Cymoedd
  • Grŵp NPTC
  • Y Coleg Merthyr Tudful
 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (2017/18) (2018/19)
  • Coleg Sir Gâr
  • Coleg Sir Benfro
  • Grŵp NPTC
  • Coleg Gŵyr Abertawe
 • Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (2017/18) (2018/19)
  • Grŵp Llandrillo Menai
  • Grŵp NPTC
  • Barking and Dagenham College

Byddwn yn ymgynghori â sefydliadau a reoleiddir ac eraill fel sy’n briodol ynghylch gweithredu ein cyfrifoldebau newydd o dan y Ddeddf.

Skip to top of page or to page menu