Skip to page content

Gwasanaeth Rhyngwyneb Cofnodi Gwybodaeth (IRIS)

yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)

Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yw’r asiantaeth swyddogol ar gyfer casglu, dadansoddi a dosbarthu gwybodaeth feintiol am addysg uwch yn y DU. Gwelir gwybodaeth am y trefniadau diweddaraf ar gyfer cyflwyno data myfyrwyr ar wefan HESA.

Fel rhan o system casglu data HESA, mae data’n cael eu tynnu allan drwy gyfrwng Gwasanaeth Rhyngwyneb Cofnodi Gwybodaeth (IRIS) HESA ar gyfer eu defnyddio gan sefydliadau AU a AB yng Nghymru. Mantais y system hon yw bod sefydliadau’n cael gweld data a gaiff eu defnyddio fel sail i ddyraniadau cyllido o bosib yn gynnar, i alluogi iddynt gywiro data’n gynnar, a hefyd mae’n rhan o’r broses ar gyfer cymeradwyo data Monitro Diwedd Blwyddyn (MDB).

Mae allbwn IRIS 2017/18 ar gyfer sefydliadau Cymru’n cynnwys y data canlynol a dynnwyd allan:
  • Monitro Diwedd Blwyddyn (MDB)
  • Cyllid y pen
  • Cyllid premiwm: Mynediad a Chadw; Anabledd, Cyfrwng Cymraeg a Phynciau Drud
  • Cyllid Hyfforddiant Ymchwil Ôl-radd
  • Targedau strategaeth gorfforaethol
  • Crynodeb ar ryddfraint
  • Crynodeb data Dadansoddiad Incwm
  • Myfyrwyr cynllun ildio ffioedd rhan amser CCAUC
  • Data quality reports

Gwybodaeth fanwl am ddefnydd o’r data a’r meini prawf ar gyfer eu tynnu allan.

Gofynion Data Addysg Uwch 2018/19

Rydyn ni wedi creu dogfen yn dangos y fethodoleg a ddefnyddir i amcangyfrif modiwlau gyda chanlyniadau anhysbys fel rhan o’r dyfyniad EYM.

Gellir lawrlwytho’r ffeiliau cod post diweddaraf i’w defnyddio fel rhan o’r echdynnu premiwm Mynediad a Chadw ac yn echdyniadau Targed y Strategaeth Gorfforaethol gan ddefnyddio’r dolenni canlynol. Sylwer, oherwydd maint y ffeiliau, mae’n syniad da de-glicio ar y ddolen a dewis ‘save as’.

Codau post cyfranogiad isel cymwys am gyllid mynediad a chadw (txt file)

Codau post Cymunedau yn Gyntaf cymwys am gyllid mynediad a chadw (.txt file)


Codau post cyfranogiad isel ar gyfer eu defnyddio yn Nhargedau’r Strategaeth Gorfforaethol (csv file)

Codau post ehangu mynediad ar gyfer eu defnyddio yn Nhargedau’r Strategaeth Gorfforaethol (csv file)

Gweithdrefn gymeradwyo MDB

Rhaid cymeradwyo’r data MDB a’u dychwelyd i CCAUC gan ddefnyddio tablau allbwn IRIS o’r trafodion IRIS diwethaf a ddefnyddiwyd i gymeradwyo data HESA 2017/18 ar 2 Tachwedd 2018.

Fe welwch chi ardal gymeradwyo yng ngwaelod tablau MDB 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4 a 5. Cofiwch eich bod yn gallu gwneud newidiadau i dablau MDB IRIS, gyda chelloedd perthnasol a newidiwyd wedi’u huwcholeuo’n goch ac e-bost yn cyd-fynd i esbonio’r newidiadau.

Bydd rhaid archwilio a llofnodi’r tablau wedi’u llofnodi a’u dychwelyd atom ni yn CCAUC (hestats@hefcw.ac.uk) erbyn dydd Gwener 16 Tachwedd 2018.

Mae rhagor o wybodaeth am weithdrefnau arwyddo a disgrifiadau o'r tablau i'w gweld yn y Cofrestriadau Monitro Addysg Uwch ar ddiwedd y flwyddyn 2017/18 (W18/16HE).

Gweithdrefn cymeradwyo ildio ffioedd rhan amser

Dylai sefydliadau lawrlwytho’r tabl ildio ffioedd rhan amser o’r allbwn IRIS terfynol a’i roi i CCAUC gydag unrhyw ddiwygiadau neu esboniadau gofynnol, fel ei fod yn dangos gwerth gwirioneddol yr ildio ffioedd ar gyfer myfyrwyr 2017/18.

Dylai’r tabl gael ei lofnodi’n electronig gan y llofnodwr awdurdodedig ar gyfer y data ildio ffioedd rhan amser a’i anfon ar e-bost i hestats@hefcw.ac.uk.

Dylid dychwelyd y tabl IRIS wedi’i lofnodi erbyn dydd Gwener 16 Tachwedd 2018.

Am gyfarwyddyd ychwanegol ac i roi gwybod am unrhyw broblemau, anfonwch e-bost i: hestats@hefcw.ac.uk.

Wrth weithio drwy eich allbynnau IRIS, os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau neu welliannau y gallem eu gwneud ar gyfer system IRIS yn y flwyddyn ganlynol, byddem yn croesawu unrhyw adborth.


Skip to top of page or to page menu