Skip to page content

Strategaeth Gorfforaethol CCAUC

Dyma strategaeth gorfforaethol CCAUC, sy’n datgan ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n themâu strategol ar gyfer addysg uwch yng Nghymru o 2013 ymlaen, yn ogystal â’r targedau ar gyfer mesur perfformiad yn eu herbyn. Fe’i cymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mai 2013, gyda chytundeb dilynol i ymestyn am flwyddyn bellach i 2017.

Strategaeth Gorfforaethol CCAUC 2013-14 – 2016-17

Er bod prifysgolion yn derbyn rhan o'u cyllid gennym ni a chyrff cyhoeddus eraill, maent yn gyrff ymreolaethol sydd hefyd yn cael cyllid preifat ac yn cynhyrchu eu hincwm eu hunain, ac maent wedi'u rhedeg yn annibynnol ar y Llywodraeth.

Ein rôl yn CCAUC yw gweithio gyda phrifysgolion i'w galluogi i gwrdd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg uwch yng Nghymru.

Rydym hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i lywio polisi addysg uwch, gan ddarparu cyngor i’r Llywodraeth a arweinir gan safbwynt prifysgol, fel y gellir gweithredu'r polisi hwnnw mor effeithiol â phosibl.

Hefyd mae Strategaeth Gorfforaethol 2013-14 – 2016-17 yn diweddaru ein sefyllfa mewn perthynas â’r deuddeg mesur ar gyfer addysg uwch yng Nghymru a gyhoeddwyd yn ein Strategaeth Gorfforaethol ddiwethaf.

Cynhyrchwyd y strategaeth yn erbyn y cefndir canlynol:

  • Ein rôl sy’n newid mewn perthynas â ffioedd myfyrwyr a chynlluniau ffioedd.
  • Ymgynghoriad technegol Bil Addysg Uwch (Cymru) sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd ac sy’n debygol o roi pwerau rheoleiddio newydd i CCAUC, yn ymwneud yn bennaf â llywodraethu, sicrhau ansawdd a chyllid.
  • Strategaeth a chynllun addysg uwch blaenorol Llywodraeth Cymru, Er Mwyn Ein Dyfodol, a oedd yn cydnabod y rôl y mae addysg uwch yn ei chwarae yn natblygiad cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd Cymru.
  • Ein Llythyr Gorchwyl presennol gan Lywodraeth Cymru.
  • Datganiad polisi arfaethedig y Gweinidog Addysg ar addysg uwch.

Cafodd manylion am gamau gweithredu, mesurau ac amserlenni ar gyfer rhoi’r cynllun ar waith eu cynnwys yn ein Strategaeth Gorfforaethol 2010-13.

Mae Datganiad Polisi ar Addysg Uwch Llywodraeth Cymru wedi cymryd lle Er Mwyn Ein Dyfodol. Rydym yn adrodd yn ôl yn flynyddol yn yr adroddiad blynyddol ar berfformiad yn erbyn yr 17 targed yn y Strategaeth.

Skip to top of page or to page menu