Skip to page content

Cyllido addysg uwch cyfrwng Cymraeg

Mae CCAUC yn cyllido darpariaeth cyfrwng Cymraeg drwy ei grant addysgu rheolaidd i brifysgolion a chyllid ar gyfer Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Premiwm Cyfrwng Cymraeg

Mae ein grant addysgu i brifysgolion yn cynnwys premiwm cyfrwng Cymraeg, neu daliad ychwanegol, am gofrestriadau ar gyrsiau neu fodiwlau rhan-amser neu ôl-raddedig a addysgir cyfrwng Cymraeg. Mae’r premiwm yn cydnabod cost ychwanegol cyflwyno darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae'n gyfwerth â 34% ychwanegol ar yr uned gyllid ar gyfer pob credyd cymwys.

Yn 2005 comisiynwyd London Economics i ymgymryd ag astudiaeth i gael amcan manylach o’r costau ychwanegol y gellir eu cysylltu â chyflwyno cyrsiau a modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflwynwyd ei adroddiad terfynol i seminar i brifysgolion ym mis Medi 2006.

Yn dilyn hynny, ymgynghorom ar newidiadau bach i’r trefniadau ar gyfer y premiwm cyfrwng Cymraeg a diwygio ein canllawiau (cylchlythyr W06/56HE). Cyhoeddom ganlyniadau’r ymgynghoriad a chanllawiau diwygiedig ym mis Medi 2007 (cylchlythyr W07/36HE). Mae gwybodaeth am ddyraniadau premiwm yn y cylchlythyr Dyraniadau Cyllido a gyhoeddir gan CCAUC bob blwyddyn.

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn 2011/12, darparwyd grantiau gwerth mwy na £4.27 miliwn i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol gan CCAUC.

Defnyddir yr arian hwn ar gyfer staffio canolog ac is-strwythur y Coleg, ond bydd y rhan fwyaf o'r cyllid yn cael ei gyfeirio at ei raglenni a'i weithgareddau i gefnogi'r gwaith o ddatblgyu darpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg a chynyddu nifer y myfyrwyr sy'n manteisio ar gyfleoedd cyfrwng Cymraeg. Mae hyn yn cynnwys prif raglenni'r Coleg fel y cynlluniau ysgoloriaethau i fyfyrwyr, y cynllun staffio academaidd a'r prosiectau datblygu strategol.

Skip to top of page or to page menu