Skip to page content

Prentisiaethau

Yn dilyn llythyr cylch gwaith diwygiedig gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ym mis Hydref 2016, mae sefydliadau sy'n cael eu hariannu gan CCAUC wedi cael cefnogaeth i ddatblygu cymwysterau lefel gradd y gellid eu cynnwys ar fframwaith prentisiaeth yng Nghymru.

Mae’r cymwysterau wedi’u cyfyngu i dri maes pwnc â blaenoriaeth:
  • gweithgynhyrchu uwch
  • peirianneg
  • TG/cyfrifiadura

Mae’n rhaid i’r sefydliadau ddatblygu’r cymwysterau hyn mewn partneriaeth â chyflogwyr, cynghorau sgiliau sector, partneriaethau sgiliau rhanbarthol, colegau a darparwyr dysgu seiliedig ar waith.

Yn ei dogfen polisi prentisiaethau, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei chynlluniau i gynyddu nifer y Prentisiaethau Lefel Uwch, gan gynnwys y rheini ar lefel gradd yn ystod y tymor hwn yn y Cynulliad. Mae polisi Llywodraeth Cymru yn y maes hwn yn dal i ddatblygu a bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i’r polisi gael ei gyhoeddi.

Cysoni’r model Prentisiaethau ag anghenion economi Cymru, Llywodraeth Cymru


Mae model prentisiaeth Cymru yn wahanol i fodel prentisiaeth Lloegr. Gall darparwyr addysg uwch yng Nghymru gyflwyno prentisiaethau yn Lloegr os ydynt wedi’u cynnwys yn y Gofrestr Darparwyr sy'n Cynnig Hyfforddiant i Brentisiaid.

Skip to top of page or to page menu