Skip to page content

Cynlluniau ymchwil

Rydym yn cefnogi nifer o weithgareddau ar y cyd yng Nghymru. Hefyd, rydym wedi ffurfio partneriaethau gyda chynghorau cyllido eraill y DU a chyrff eraill i weithredu nifer o gynlluniau ar raddfa’r DU sy’n hybu ymchwil.

Sêr Cymru

Nod rhaglen Sêr Cymru yw adeiladu ar ymchwil yng Nghymru a’i wella, yn unol ag amcanion Gwyddoniaeth i Gymru, agenda strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwyddoniaeth ac arloesi. Mae’r buddsoddiad yn canolbwyntio ar dri maes yr Her Fawr: gwyddorau bywyd ac iechyd; carbon isel, ynni a’r amgylchedd; a pheirianneg a gweithgynhyrchu uwch. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i helpu gyda chyllido a gweithredu’r rhaglen.

Ymrwymodd y cam cyntaf (Sêr Cymru 1) hyd at £50 miliwn i gefnogi pedair Cadair Ymchwil Sêr Cymru a’r Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ym mhob un o dri maes yr Her Fawr.

Mae’r ail gam (Sêr Cymru 2) yn canolbwyntio ar ddenu ymchwilwyr i Gymru yng nghamau cynnar neu ganol eu gyrfaoedd. Fe’i cyllidir gan ffynonellau Ewropeaidd gyda chyllid cyfatebol yn cael ei ddarparu gan y prifysgolion, Llywodraeth Cymru a CCAUC. Bydd Sêr Cymru 2 yn darparu buddsoddiad o hyd at £60 miliwn yn ystod y cyfnod hyd at 2021.

Mae CCAUC yn cyfrannu cyfanswm o £15 miliwn at raglen Sêr Cymru.

Rhaglen Sêr Cymru Llywodraeth Cymru

Skip to top of page or to page menu