Skip to page content

Cynlluniau ymchwil

Rydym yn cefnogi nifer o weithgareddau ar y cyd yng Nghymru. Hefyd, rydym wedi ffurfio partneriaethau gyda chynghorau cyllido eraill y DU a chyrff eraill i weithredu nifer o gynlluniau ar raddfa’r DU sy’n hybu ymchwil.

Sêr Cymru

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i helpu i weithredu rhaglen Sêr Cymru, a fydd yn darparu £50 miliwn o fuddsoddiad ychwanegol ar gyfer ymchwil yng Nghymru dros gyfnod o bum mlynedd (2013 tan 2018). Mae Llywodraeth Cymru yn cyfrannu £35 miliwn ac rydym ni’n cyfrannu £15 miliwn.

Nod Sêr Cymru yw hybu ac adeiladu ar waith ymchwil yng Nghymru, yn unol â’r amcanion Gwyddoniaeth ar gyfer Cymru, agenda strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwyddoniaeth ac arloesi yng Nghymru. Mae'r buddsoddiad yn canolbwyntio ar dri maes Her Fawr - meysydd o ragoriaeth wyddonol sydd hefyd yn cynnig potensial sylweddol ar gyfer datblygiadau masnachol. Sef: gwyddorau bywyd ac iechyd; carbon isel, ynni a'r amgylchedd; a deunyddiau a pheirianneg ddatblygedig.

Mae’r rhaglen yn cyllido’r canlynol:
  • Pedair Cadair Ymchwil Sêr Cymru
  • Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ym mhob un o'r tri maes Her Fawr.

Rhaglen Sêr Cymru Llywodraeth Cymru

Mentrau ar draws y DU

Rydym wedi llofnodi’r cytundebau canlynol, ac rydym yn gweithio gyda chyrff eraill ar draws y DU i sicrhau y cânt eu gweithredu:

Cefnogi Integriti Ymchwil

Concordat i Gefnogi Integriti Ymchwil:Datganiad clir o gyfrifoldebau ymchwilwyr, cyflogwyr a chyllidwyr ymchwil ar gyfer cadw at safonau uchel o ran integriti wrth gynnal ymchwil. Cyhoeddwyd adroddiad ar gynydd yn 2016.

Cynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil

Concordat i Gynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil:Cyfres o egwyddorion a luniwyd gan sefydliadau sy’n cyllido ymchwil yn y DU i annog ymgysylltu â’r cyhoedd i roi hwb i effaith gymdeithasol ac economaidd ymchwil.

Cefnogi Datblygiad Gyrfaol Ymchwilwyr

Y Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfaol Ymchwilwyr:Datganiad o ddisgwyliadau a chyfrifoldebau ymchwilwyr, eu rheolwyr, eu cyflogwyr a chyllidwyr mewn perthynas â datblygu gyrfa, gyda’r nod o wneud gyrfaoedd ymchwil yn y DU yn fwy atyniadol a chynaliadwy.

Hyrwyddo Data Ymchwil Agored

Concordat ar Ddata Ymchwil AgoredCyfres o ddisgwyliadau o ran arfer gorau i helpu i sicrhau bod data ymchwil ar gael yn agored i eraill eu defnyddio pan fo hynny’n bosib.

    Skip to top of page or to page menu