Skip to page content

Ymchwil, arloesedd ac ymgysylltu

Ein nod yw hybu sylfaen ymchwil rymus a chynaliadwy yng Nghymru sy’n cymharu’n dda â honno yng ngweddill y DU o ran ansawdd, ac sy’n gallu cyfrannu at les economaidd a chymdeithasol Cymru a'r tu hwnt.

  • Darparwn oddeutu £71 miliwn y flwyddyn i sefydliadau drwy ein prif gronfa fformiwla-seiliedig ar gyfer ymchwil, QR.
  • Hefyd, dyrannwn gyllid i sefydliadau ar gyfer hyfforddi myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Yn ogystal, darparwn beth cyllid i gefnogi mentrau penodol.
  • Arweinir ein gwaith ar bolisi a chyllid ar gyfer ymchwil, arloesi ac ymgysylltu gan ein Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu.

Mae cyllid cyhoeddus ar gyfer ymchwil mewn addysg uwch yn cael ei weinyddu o dan drefn cymorth ddeuol. O dan y drefn hon, mae’r cyllid a ddyrannwn i sefydliadau yng Nghymru yn helpu i gynnal eu hisadeiledd ymchwil ac yn rhoi’r hyblygrwydd iddynt i benderfynu ar gyfeiriad strategol eu hymchwil. Ar ochr arall y drefn cymorth ddeuol, darperir grantiau ar gyfer prosiectau a rhaglenni penodol gan y Cynghorau Ymchwil, elusennau, yr UE ac adrannau’r llywodraeth.

Datganiad ar amcanion ein polisi ymchwil

Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu: Rôl a chynllun gweithredu CCAUC i 2015/16 (Rhagfyr 2014) (Saesneg yn unig)


Skip to top of page or to page menu