Skip to page content

Myfyrwyr

Ein nod ni yw helpu prifysgolion a cholegau i gynnig y profiad gorau posib i fyfyrwyr addysg uwch (AU) yng Nghymru.

Roedd ein Dull Strategol o Weithredu ar gyfer Profiad y Myfyrwyr 2013/14 i 2015/16 yn amlinellu sut byddem yn sicrhau AU a phrofiad myfyrwyr o ansawdd rhagorol, yn seiliedig ar adborth a chyfraniadau myfyrwyr.

Mae Atodiad A yn darparu crynodeb o sut rydyn ni wedi rhoi sylw i bob elfen o'n Dull Strategol o Weithredu 2013/14 i 2016/17. Cwblhawyd yr holl gamau gweithredu.

Memorandwm o Ddealltwriaeth

Ym mis Mehefin 2016, fe wnaethom ni ac NUS Cymru lofnodi memorandwm o ddealltwriaeth (MoDd) sy’n amlinellu sut rydym yn cydweithio i roi sylw i anghenion myfyrwyr. Mae’r MoDd yn ein hymrwymo ni i gynnal gweithgareddau sydd o ddiddordeb i’r ddwy ochr a rhannu arbenigedd a gwybodaeth.

Llais y myfyriwr mewn llywodraethu

Mae llais y myfyriwr yn llywio cyrff llywodraethu a'u pwyllgorau ar draws yr holl sefydliadau sy'n darparu addysg uwch yng Nghymru. Cyflwynwyd astudiaethau achos yn manylu ar hyn gan sefydliadau Cymru.

Cynhwyswyd arferion gorau’r astudiaethau achos hyn yn Dylanwad llais y myfyrwyr mewn llywodraethu er mwyn hybu beth sy’n cael ei wneud ledled Cymru. Manylwyd ar yr effaith y gall arferion o’r fath ei chael ar y sefydliad ac ar y corff o fyfyrwyr yn Pam mae myfyrwyr yn ymwneud â llywodraethu sefydliadau sy’n darparu addysg uwch yng Nghymru.

Llais y myfyriwr mewn llywodraethu (Saesneg yn unig)

Cynrychiolaeth

Mae profiad y myfyrwyr a chyfranogiad mewn ansawdd a chysylltiad mewn sefydliadau addysg uwch (SAUau) wedi dod yn fwyfwy blaenllaw yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Maent wedi bod yn destun nifer o astudiaethau, yn cynnwys ein hastudiaeth a wnaed yn 2006 sef 'Astudiaeth o Hyd a Lled ac Effeithiolrwydd Strwythurau Cyfredol Cynrychiolaeth Myfyrwyr yn Sefydliadau Addysg Uwch Cymru', a gomisiynwyd gan York Consulting, a adroddodd yn gadarnhaol ar weithgareddau sefydliadau AU i wella cynrychiolaeth myfyrwyr.

Astudiaeth o Hyd a Lled ac Effeithiolrwydd Strwythurau Cyfredol Cynrychiolaeth Myfyrwyr yn Sefydliadau Addysg Uwch Cymru: York ConsultingDaeth i'r casgliad bod Cymru ar y blaen o ran cynrychiolaeth myfyrwyr ac roedd yn sail tystiolaeth ar gyfer Ymgysylltu â Myfyrwyr Cymru (WISE) yn 2009.Cafodd hwn ei ailfrandio’n nes ymlaen yn Wise Cymru.

Wise Cymru

Mae Wise Cymru yn ddull o weithredu sy’n cynnwys myfyrwyr fel cyfranogwyr gweithredol yn y gwaith o arwain, rheoli, datblygu a chyflawni eu profiad addysgol eu hunain ac mae’n nodwedd arbennig mewn addysg bellach ac uwch yng Nghymru. Mae Wise Cymru hefyd yn helpu i gydlynu gweithgareddau ar draws y sector sy’n hybu ymgysylltu’r myfyrwyr.

Mae ColegauCymru/Colleges Wales, yr Academi Addysg Uwch, CCAUC, Prifysgolion Cymru, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yng Nghymru, yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd, Llywodraeth Cymru ac Estyn yn bartneriaid yn y gwaith hwn. Mae tair egwyddor yn sail i WISE: gweithio mewn partneriaeth, gwerthfawrogi adborth, a ffrwyno arbenigedd. Disgrifir gwaith WISE gan ddatganiad a gafodd ei ddiweddaru yn 2011/12.

Dalen WISE

Partneriaeth ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru

Mae sector addysg uwch Cymru wedi dangos ei ymrwymiad i bartneriaethau drwy gyhoeddi datganiad partneriaeth. Mae’r datganiad hwn yn nodi pam bod partneriaethau’n bwysig a sut y gall partneriaethau fod yn fuddiol i fyfyrwyr, staff a phrifysgolion.

Cyfryngau Cymdeithasol i Ymgysylltu â Myfyrwyr

Mae Jisc RSC wedi llunio canllaw sy’n dangos sut y gall y cyfryngau cymdeithasol helpu i ymgysylltu â myfyrwyr ac mae’n rhoi enghreifftiau o arfer dda i ddatblygu’r ymgysylltiad hwnnw.

Canllaw ar ddatblygu siarterau myfyrwyr

Siarterau Myfyriwr

Rydym wedi cyhoeddi canllaw ar ddatblygu siarterau myfyrwyr. Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i'r holl Sefydliadau Addysg Uwch a'r Sefydliadau Addysg Bellach sydd â darpariaeth addysg uwch a gyllidir yn uniongyrchol gael siarter myfyrwyr o 2012/13. Adolygwyd y cyfarwyddyd gennym yn 2014.

W17/19HE: Atodiad A

W17/19HE: Atodiad B

W17/19HE: Atodiad C

Cyllido Undebau Myfyrwyr

Rydym wedi cyhoeddi canllaw ar arferion da wrth gyllido undebau myfyrwyr effeithiol, democrataidd, a chynrychiolaeth i fyfyrwyr, sy'n destun ymgynghoriad. Mae hyn yn cynnwys egwyddorion a ddylai danategu cyllido Undebau Myfyrwyr, egwyddorion a ddylai danategu'r cytundeb cysylltiadau rhwng Undeb y Myfyrwyr a'r sefydliad; a set gyffredin o swyddogaethau craidd y dylai pob Undeb Myfyrwyr ei darparu. Dylai'r rhain fod ar waith erbyn 2012/13.Adolygwyd y cyfarwyddyd gennym yn 2014.


Rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth am effaith siarteri myfyrwyr a chyfarwyddyd cyllid i undebau myfyrwyr.

W14/04HE: Effaith cyfarwyddyd ar siarteri myfyrwyr, ac ar arfer da mewn cyllido undebau myfyrwyr effeithiol a democrataidd, a chynrychiolaeth myfyrwyr


Skip to top of page or to page menu