Skip to page content

Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru

Cyhoeddwyd y Fframwaith Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Cymru, sy’n rhoi sicrwydd i CCAUC ynghylch ansawdd yr addysg gan ddarparwyr AU, ym mis Mawrth 2018.

Yn sail i hwn mae cyfres o ofynion rheoleiddiol sylfaen sy'n cyd-fynd gyda'r rhai yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae gwaith ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yng nghyswllt safonau gradd yn sail i'r gofynion hyn.

Mae’r materion trawsbynciol ar draws y DU yn cynnwys y canlynol:

  • yr angen i gadw’r ymdeimlad o system ansawdd ledled y DU
  • cydymffurfio â disgwyliadau rhyngwladol o ran ansawdd
  • rôl hanfodol myfyrwyr fel partneriaid ym maes ansawdd.

Bydd y Fframwaith Sicrhau Ansawdd yn sicrhau elfennau cyffredin ledled y DU drwy’r dulliau a rennir canlynol:

  • Safonau gradd a rennir, drwy Fframwaith y DU gyfan ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch (FHEQ)
  • System arholi allanol gryfach
  • Agwedd a rennir tuag at elfennau ansawdd y Gofynion Rheoliadol Sylfaenol
  • Y Gofrestr o Ddarparwyr Addysg Uwch, gyda thrafodaethau ar y gweill rhwng Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE), CCAUC ac Adran yr Economi (Gogledd Iwerddon) i symud tuag at agwedd fwy addas ar gyfer y DU gyfan
  • Galluogi sefydliadau yng Nghymru i gymryd rhan yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu os ydynt yn dymuno.

Mae’r fframwaith yn cynnwys:

  • sefydliadau rheoledig i ddarparu sicrwydd blynyddol i CCAUC o ran ansawdd
  • sicrwydd allanol i sefydliadau o ran ansawdd y ddarpariaeth o’i gymharu â’r gofynion sylfaenol. Gofynnwyd i’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch adolygu’r ddarpariaeth dramor hefyd.

Bydd elfennau hyn y fframwaith hefyd yn llywio'r broses o gynllunio ffioedd a mynediad blynyddol.

Cynllun Mynediad a Ffioedd

Mae’r cysylltiad rhwng yr elfennau wedi’u nodi isod:

Rhyng-gysylltu trefniadau

Byddwn yn mynd i’r afael â phryderon ynghylch ansawdd a safonau drwy ein gweithdrefnau ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn sefydliadau.

Bydd rhaid i sefydliadau yng Nghymru nad ydynt yn cael eu rheoleiddio ar hyn o bryd ond sy’n dymuno gwneud cais am Gynllun Mynediad a Ffioedd i gael eu dynodi’n awtomatig at ddibenion cefnogi myfyrwyr gael adolygiad gateway.

Skip to top of page or to page menu