Skip to page content

Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru

Mae CCAUC yn cwblhau Fframwaith Asesu Ansawdd i Gymru.

Rydym wedi sefydlu cyfres o ofynion rheoleiddio sylfaenol, sy’n cyd-fynd â’r rheini yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Bydd y gwaith ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yng nghyswllt safonau graddau yn llywio’r gofynion hyn.

Mae’r materion trawsbynciol yn cynnwys y canlynol:

  • yr angen i gadw’r ymdeimlad o system ansawdd ledled y DU;
  • cydymffurfio â disgwyliadau rhyngwladol o ran ansawdd;
  • rôl hanfodol myfyrwyr fel partneriaid ym maes ansawdd.

Bydd y Fframwaith Sicrhau Ansawdd yn sicrhau elfennau cyffredin ledled y DU drwy’r dulliau a rennir canlynol:

  • Safonau gradd a rennir, drwy Fframwaith y DU gyfan ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch (FHEQ);
  • System arholi allanol gryfach;
  • Agwedd a rennir tuag at elfennau ansawdd y Gofynion Rheoliadol Sylfaenol;
  • Y Gofrestr o Ddarparwyr Addysg Uwch, gyda thrafodaethau ar y gweill rhwng Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE), CCAUC ac Adran yr Economi (Gogledd Iwerddon) i symud tuag at agwedd fwy addas ar gyfer y DU gyfan;
  • Galluogi sefydliadau yng Nghymru i gymryd rhan yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu os ydynt yn dymuno.

Mae’r fframwaith yn cynnwys:

  • sefydliadau rheoledig i ddarparu sicrwydd blynyddol i CCAUC o ran ansawdd
  • sicrwydd allanol i sefydliadau o ran ansawdd y ddarpariaeth o’i gymharu â’r gofynion sylfaenol. Gofynnwyd i’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch adolygu’r ddarpariaeth dramor hefyd.

Bydd elfennau hyn y fframwaith hefyd yn llywio'r broses o gynllunio ffioedd a mynediad blynyddol.

Cynllun Mynediad a Ffioedd

Mae’r cysylltiad rhwng yr elfennau wedi’u nodi isod:

Rhyng-gysylltu trefniadau

Byddwn yn mynd i’r afael â phryderon ynghylch ansawdd a safonau drwy ein gweithdrefnau ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn sefydliadau.

Bydd rhaid i sefydliadau yng Nghymru nad ydynt yn cael eu rheoleiddio ar hyn o bryd ond sy’n dymuno gwneud cais am Gynllun Mynediad a Ffioedd i gael eu dynodi’n awtomatig at ddibenion cefnogi myfyrwyr gael adolygiad gateway.

Skip to top of page or to page menu