Skip to page content

Asesu, sicrhau a gwella ansawdd: cefndir

O dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015, mae gofyn i ni asesu, neu wneud trefniadau ar gyfer asesu, ansawdd yr addysg a ddarperir yng Nghymru gan, neu ar ran, pob sefydliad a reoleiddir.Gwnaethom hyn drwy ein prosesau asesu ansawdd. Rydym hefyd yn cydweithio â'r Academi Addysg Uwch i gefnogi'r gymuned addysg uwch i wella ansawdd dysgu ac addysgu.

Asesu Ansawdd

Rhoddwyd sylw i'n cyfrifoldebau asesu ansawdd o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 gan ein Pwyllgor Asesu Ansawdd. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud hi'n ofynnol inni asesu, neu wneud trefniadau ar gyfer asesu, ansawdd yr addysg a ddarperir yng Nghymru gan, neu ar ran, pob sefydliad a reoleiddir.

O dan y Ddeddf, mae ganddym bwerau sy'n ymwneud â darpariaeth sy'n annigonol neu sy'n debygol o ddod yn annigonol. Mae'r Ddeddf yn diffinio hyn fel 'annigonol i ddiwallu anghenion rhesymol y rhai sy'n derbyn yr addysg neu sy'n ymgymryd â'r cwrs'. Ar hyn o bryd, rydym o'r farn bod anghenion rhesymol wedi eu diwallu os yw darparwr yn cael dyfarniadau 'Yn bodloni disgwyliadau'r DU' neu 'Gymeradwy' ym mhob un o'r pedwar categori dyfarnu yn adolygiad yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch. Ym mhob achos, bydd sefydliad a reoleiddir sy'n derbyn canlyniad 'angen gwella' neu 'nid yw'n bodloni' yn cael ei ystyried yn sefydliad ag ansawdd sy'n annigonol, neu sy'n debygol o ddod yn annigonol. Bydd yn ddarostyngedig i'r gweithdrefnau a nodir yn y ddogfen hon, cyn dod yn ddarostyngedig i'r ymyriadau ansawdd annigonol a amlinellir yn y Datganiad o Ymyriad Dros Dro. Mae ein prosesau ansawdd annigonol cyn ymyrryd ar gael ar ein gwefan.

Mae ein Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gydag Estyn a'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch yn rhoi fframwaith ar gyfer perthnasau gweithio rhwng pob un ohonym ni, er mwyn sicrhau cydweithredu effeithlon ac effeithiol yng nghyswllt adolygu addysg uwch yng Nghymru. Ymrwyma i osgoi dyblygu ymdrechion, gan nodi gweithgareddau o ddiddordeb cyffredin lle byddai cydweithio o fudd i ddysgwyr ym myd addysg uwch, a rhannu arbenigedd i gefnogi gwelliannau parhaus o ran ansawdd addysg.

Ym mis Hydref 2014, cyhoeddodd cyrff cyllido addysg uwch Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon y byddem yn ymgymryd ag adolygiad, ar y cyd, o drefniadau asesu ansawdd mewn addysg uwch. Er bod Cyngor Cyllido'r Alban yn adolygu ei drefniadau ei hun trwy broses ar wahân, bydd pob un o'r pedwar corff cyllido yn rhannu'r safbwyntiau sy'n codi. Ceir manylion pellach am yr adolygiad ar wefan Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE)..

Caiff rhagor o wybodaeth am ganlyniadau'r ymgynghoriad ei chyhoeddi maes o law. Bydd hyn hefyd yn ystyried y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu arfaethedig yn Lloegr (TEF), a ph'un a yw gwledydd eraill y DU yn dewis cymryd rhan ar ôl TEF1. Rydym wedi ymgynghori ar Fframwaith Asesu Ansawdd newydd i Gymru, sy'n cyd-fynd â dulliau asesu ansawdd yng ngwledydd eraill y DU. Rydym wedi ceisio defnyddio prosesau ac arferion sydd eisoes yn bodoli cyn belled ag y bo modd, er mwyn lleihau'r baich ar ddarparwyr, a bydd yn parhau i wneud hynny. Rydym yn cydnabod y galw cynyddol ar undebau myfyrwyr, a rydym wedi datblygu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gydag UCM Cymru er mwyn helpu i fynd i'r afael â hyn.

Mae trefniadau Asesu Ansawdd yn berthnasol i'r holl ddarpariaeth, gan gynnwys darpariaeth ddwyieithog a chyfrwng Cymraeg.

Rydym wedi derbyn cadarnhad gan y Swyddfa Gartref bod y cynigion i roi model gweithredu diwygiedig ar waith yng Nghymru, a'r trefniadau pontio, yn bodloni gofynion y Swyddfa Gartref am drosolwg addysgol.

Sut y bydd y trefniadau'n gweithio'n ymarferol

Amserlen ar gyfer datblygiadau ansawdd

Sicrwydd Ansawdd

Mae'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch yn adolygu'r ddarpariaeth addysg uwch yng Nghymru, gan gynnwys addysg uwch a ariennir yn uniongyrchol mewn sefydliadau addysg bellach. O 2014-15 ymlaen, gwnaeth Adolygiad Addysg Uwch: Cymru ddisodli Adolygiad Sefydliadol, gan gynnwys y trefniadau ar gyfer gweithredu a dilyn cynlluniau gweithredu yng nghyswllt ansawdd annigonol. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd. Diben yr adolygiad yw gweithredu er budd y cyhoedd o ran rhoi sicrwydd bod y ddarpariaeth addysg uwch yng Nghymru o safon academaidd ac ansawdd priodol.

Mae gofyn i ddarparwyr addysg uwch gyhoeddi amrywiaeth o wybodaeth am ansawdd a safonau addysgu. Mae rhywfaint o'r wybodaeth hon ar gael ar wefannau sefydliadau, ac mae rhywfaint ohoni ar gael ar wefan Unistats.

 
Skip to top of page or to page menu