Skip to page content

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr

Mae gwybodaeth gyhoeddus ar gyfer myfyrwyr yn cynnwys yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF), gwefan Unistats, a Setiau Gwybodaeth Allweddol (KIS). Mae Rhan C Cod Ansawdd y DU ar gyfer addysg uwch (Gwybodaeth am ddarpariaeth addysg uwch) yn disgrifio'r disgwyliadau o ran y wybodaeth hon, y mae'n rhaid i ddarparwyr addysg uwch eu bodloni.

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF)

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn casglu adborth am fodlonrwydd myfyrwyr ar eu cwrs. Fe'i dechreuwyd yn 2005 a chaiff ei gynnal yn flynyddol. Dyfarnwyd y contract i Ipsos MORI gynnal yr arolwg tan 2016. Mae adolygiad deng mlynedd o'r ACF yn mynd rhagddo.

Cynhelir yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ym mhob sefydliad addysg uwch (AU) a sefydliadau addysg bellach sy'n cael eu cyllido'n uniongyrchol yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Mae rhai sefydliadau AU yn yr Alban wedi dewis cymryd rhan yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ac mae eu canlyniadau hefyd ar gael ar wefan Unistats.

Caiff canlyniadau'r ACF mwyaf diweddar eu cyhoeddi ar wefan Unistats, sydd hefyd yn cynnwys data am gymwysterau mynediad myfyrwyr, cynnydd, canlyniadau gradd, a gwybodaeth am yrfaoedd a chyfleoedd astudio pellach. Mae data'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr o flynyddoedd blaenorol ar gael ar wefan HEFCE, a hefyd rhagor o wybodaeth am ddysgu ac addysgu.

Mae canlyniadau manylach yr ACF ar gael i sefydliadau ac undebau myfyrwyr at ddibenion mewnol, drwy gyfrwng gwefan canlyniadau’r ACF. Mae hyn yn cynnwys sylwadau ansoddol dienw nad ydynt yn cael eu cyhoeddi ar Unistats.

Goruchwylir y gwaith o ddatblygu gwybodaeth gyhoeddus am AU, gan gynnwys yr ACF, gan Grŵp Llywio Gwybodaeth i'r Cyhoedd Addysg Uwch (HEPISG), sy’n weithredol ledled y DU.

I gael manylion pellach am gymryd rhan yn yr arolwg, cysylltwch ag Ipsos MORI, drwy ffonio 020 8861 8110, neu anfonwch neges ebost at NSS@ipsos-mori.com.

Setiau gwybodaeth allweddol

Mae Setiau Gwybodaeth Allweddol (KIS) yn setiau cymharol o wybodaeth safonol am gyrsiau gradd llawn amser a rhan amser sydd wedi'u llunio i ddiwallu anghenion gwybodaeth darpar fyfyrwyr ac maent yn cael eu cyhoeddi ar wefan Unistats. Yma gall ddarpar fyfyrwyr gymharu data am gyrsiau gwahanol. Mae'r Setiau Gwybodaeth Allweddol ar gael ar wefan Unistats. Maent hefyd ar gael ym mhob tudalen gwe am gwrs ar wefannau prifysgolion a cholegau, a thrwy dolenni i wefan Unistats.

Y meysydd gwybodaeth y mae myfyrwyr wedi'u nodi fel meysydd defnyddiol yw:

  • bodlonrwydd myfyrwyr
  • gwybodaeth am gyrsiau
  • data am gyflogaeth a chyflogau
  • costau llety
  • gwybodaeth ariannol, fel ffioedd
  • boddhad myfyrwyr gydag Undeb y Myfyrwyr (Cymdeithas neu Urdd) yn eu sefydliad

Mae'r Setiau Gwybodaeth Allweddol yn cael eu gwerthuso ar hyn o bryd. Byddant hefyd yn cael eu hadolygu'n rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i ddiwallu anghenion defnyddwyr, o ran cynnwys a chyflenwi.

Gwybodaeth am Gyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Rydym ni a chyrff cyllido addysg uwch eraill y DU wedi bod yn cefnogi gwelliannau i’r wybodaeth sydd ar gael i ddarpar fyfyrwyr a ôl-raddedig a addysgir.

Mae ymchwil wedi cael ei gyhoeddi sy'n nodi anghenion gwybodaeth penodol ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig. Mae wedi llunio argymhellion i sefydliadau addysg uwch a'r sector i wella gwybodaeth ar gyfer cynulleidfa amrywiol o ddarpar fyfyrwyr ôl-raddedig.

Mae ‘Camau at Astudiaethau Ôl-radd’ yn wefan ar gyfer darpar fyfyrwyr ôl-radd a fydd yn cefnogi myfyrwyr wrth iddynt wneud eu dewisiadau astudio. Cafodd y wefan ei lansio yn 2015.

W15/15HE: Yn darparu gwybodaeth ôl-raddedig a addysgir, a lansio Camau at Astudio Ôl-raddedig


W14/15HE: Cyfarwyddyd ar roi gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr ôl-radd a ddysgir


Ymarferoldeb cynnal arolwg cenedlaethol o fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir


Mwy o wybodaeth arall am AU yng Nghymru

Skip to top of page or to page menu