Skip to page content

Dysgu ac Addysgu

Hyrwyddwn addysgu rhagorol drwy ein strategaeth gwella ansawdd.

Rydym yn cyllido gwaith gyda’r Academi Addysg Uwch i gefnogi’r gymuned addysg uwch (AU), er mwyn gwella ansawdd ac effaith y dysgu a’r addysgu. Hefyd mae’r Academi Addysg Uwch yn cefnogi Cyfeiriadau’r Dyfodol, sy’n cynnwys y gwaith gwella ansawdd sy’n cael ei wneud yn y sector AU yng Nghymru. Ei nod yw gwella meysydd penodol fel rhan o brofiadau dysgu’r myfyrwyr, drwy annog staff academaidd a chefnogi, a’r myfyrwyr, i rannu arferion da presennol gyda’i gilydd ac i greu syniadau a modelau ar gyfer arloesi mewn dysgu ac addysgu. Mae’r thema gyfredol - ‘Cyfeiriadau’r Dyfodol’ - yn cael ei chadw ac mae’n cael ei chydlynu gan Grŵp Cynghori Is Ganghellorion Prifysgolion Cymru ar gyfer Dysgu ac Addysgu.

Mae ein Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr yn arwain ein gwaith yn y maes yma.

Ein nod ni yw sicrhau bod gan y dysgwyr i gyd fynediad at brofiadau dysgu o ansawdd uchel. Hefyd rydym yn ceisio cynorthwyo sefydliadau i gynnig mwy o hyblygrwydd a hygyrchedd o ran darpariaeth, gan gynnwys hwyluso addysg cyfrwng Cymraeg a rhoi ystyriaeth lawn i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

TEF (Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr)


Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno fframwaith i gydnabod a gwobrwyo dulliau dysgu ac addysgu rhagorol ar lefel israddedig.

Mae’r TEF yn ystyried ystod o fetrigau gan gynnwys setiau data o ganlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, cyfraddau heb gwblhau, Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) a Chyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch. Mae’r TEF yn cael ei weinyddu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) ar hyn o bryd, ar ran yr Adran Addysg yn Lloegr. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am TEF ar wefan HEFCE, gan gynnwys canlyniadau ail flwyddyn TEF a gafodd eu cyhoeddi ym mis Mehefin 2017.

Mae darparwyr addysg uwch yng Nghymru wedi cael cyfle i wneud cais am TEF yn debyg i sefydliadau yn Lloegr. Nid yw TEF yn rhan o gyfrifoldebau CCAUC. Mater i sefydliadau cymwys yng Nghymru yw penderfynu a ydynt am gymryd rhan yn Nhrydedd Flwyddyn TEF ai peidio.

Mae HEFCE wedi cyhoeddi manylion aelodau Panel TEF.

Mae camau ychwanegol wedi’u cymryd i sicrhau bod y cyd-destun yng Nghymru yn cael ei adlewyrchu a’i ddeall yn llawn ym mhrosesau TEF; mae’r rhain yn cynnwys hyfforddiant pwrpasol ar y cyd-destun yng Nghymru a’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a darparu papur cyd-destunol cryno wedi’i baratoi gan CCAUC mewn ymgynghoriad â Phrifysgolion Cymru.

O fis Ebrill 2018 ymlaen mae disgwyl y bydd cyfrifoldeb dros TEF yn cael ei drosglwyddo i’r Swyddfa Myfyrwyr a fydd, yn sgil Deddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017 a gafodd ei chymeradwyo ym mis Ebrill 2017, yn dod yn gorff cyhoeddus newydd a chanddo gyfrifoldebau rheoleiddio dros addysg uwch yn Lloegr; bydd y corff newydd yn disodli HEFCE a’r Swyddfa dros Fynediad Teg (OFFA). Mae rhagor o wybodaeth am y Swyddfa Myfyrwyr ar gael yma.

Ynghyd â’r asesiadau yn nhrydedd flwyddyn TEF, mae’r Adran Addysg yn ymgymryd ag ymarfer peilot o asesiadau TEF lefel pwnc yn 2017/18.

Skip to top of page or to page menu