Skip to page content

Dysgu ac Addysgu

Hyrwyddwn addysgu rhagorol drwy ein strategaeth gwella ansawdd.

Rydym yn cyllido gwaith gyda’r Academi Addysg Uwch i gefnogi’r gymuned addysg uwch (AU), er mwyn gwella ansawdd ac effaith y dysgu a’r addysgu. Hefyd mae’r Academi Addysg Uwch yn cefnogi Cyfeiriadau’r Dyfodol, sy’n cynnwys y gwaith gwella ansawdd sy’n cael ei wneud yn y sector AU yng Nghymru. Ei nod yw gwella meysydd penodol fel rhan o brofiadau dysgu’r myfyrwyr, drwy annog staff academaidd a chefnogi, a’r myfyrwyr, i rannu arferion da presennol gyda’i gilydd ac i greu syniadau a modelau ar gyfer arloesi mewn dysgu ac addysgu. Mae’r thema gyfredol - ‘Cyfeiriadau’r Dyfodol’ - yn cael ei chadw ac mae’n cael ei chydlynu gan Grŵp Cynghori Is Ganghellorion Prifysgolion Cymru ar gyfer Dysgu ac Addysgu.

Mae ein Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr yn arwain ein gwaith yn y maes yma.

Ein nod ni yw sicrhau bod gan y dysgwyr i gyd fynediad at brofiadau dysgu o ansawdd uchel. Hefyd rydym yn ceisio cynorthwyo sefydliadau i gynnig mwy o hyblygrwydd a hygyrchedd o ran darpariaeth, gan gynnwys hwyluso addysg cyfrwng Cymraeg a rhoi ystyriaeth lawn i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

(TEF) Y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Mae Llywodraeth y DU yn cyflwyno fframwaith i gydnabod a gwobrwyo dysgu ac addysgu rhagorol. Gofynnwyd i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) weithredu Blwyddyn Dau yr ymarfer.

Mae darparwyr addysg uwch Cymru wedi gofyn am gael cyfle i wneud cais am y TEF ar sail debyg i sefydliadau yn Lloegr.

Mae darparwyr cymwys yng Nghymru wedi’u cynnwys ym mlwyddyn gyntaf TEF (TEF 1 yn 2016/17 i fod yn weithredol yn 2017/18). Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi rhestr o ddarparwyr cymwys ar gyfer TEF 1.

Bydd darparwyr addysg uwch cymwys yng Nghymru’n gallu gwneud cais am TEF 2 yn 2017/18 i fod yn weithredol yn 2018/19. Bydd costau asesu canolog TEF 2 yn cael eu talu gan Lywodraeth y DU.

Mae ymgynghoriad technegol ar y trefniadau ar gyfer TEF 2, gan gynnwys cymhwysedd a gofynion angenrheidiol ymlaen llaw, wedi cael ei gwblhau ac mae’r Adran Addysg wedi ymateb i’r ymgynghoriad hwnnw yma:

Nid yw’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu yn rhan o gyfrifoldebau CCAUC. Mater i sefydiadau cymwys Cymru yw penderfynu a ydynt yn dymuno cymryd rhan ym Mlwyddyn Dau TEF ai peidio. Does dim ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i gynnydd yn y dyfodol mewn ffioedd hyfforddi yng Nghymru yn gysylltiedig â graddau TEF.

Mae manylion am aelodau Panel TEF wedi cael eu cyhoeddi gan HEFCE. Bydd rhagor o benodiadau’n cael eu gwneud i’r panel i gryfhau cynrychiolaeth cyflogwyr, a hefyd o Gymru (a gweinyddiaethau datganoledig eraill, os byddant yn cymryd rhan).

Bydd camau ychwanegol yn cael eu cymryd i sicrhau bod cyd-destun Cymru’n cael ei adlewyrchu a’i ddeall yn llawn, gan gynnwys hyfforddiant pwrpasol ar gyd-destun Cymru a’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a darparu papur cyd-destunol byr a baratoir gan CCAUC gan ymgynghori â Phrifysgolion Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am TEF 2 ar gael ar wefan HEFCE. Bydd CCAUC yn sicrhau bod y datblygiadau hyn a’r trefniadau gweithredol ar gyfer Blwyddyn Dau TEF yn cael eu cyfathrebu i sector addysg uwch Cymru.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau pellach am y Fframwaith i tef@hefce.ac.uk

Skip to top of page or to page menu