Skip to page content

Ailgyflunio hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA)

Yn 2005 fe gomisiynodd Llywodraeth Cymru adolygiad o HCA yng Nghymru i’w chynghori ar sut y gallai gwrdd yn fwy effeithiol ag anghenion ysgolion yng Nghymru heddiw ac yn y dyfodol.

Adroddiad Furlong 2006

Arweiniwyd yr adolygiad gan yr Athro John Furlong o’r Adran Astudiaethau Addysgol ym Mhrifysgol Rhydychen. Cyhoeddwyd adroddiad yr adolygiad (Adroddiad Furlong) ym mis Ionawr 2006.

Casgliadau cyffredinol yr adroddiad oedd bod angen lleihau’r nifer o fyfyrwyr HCA a oedd yn cael eu recriwtio i gyd-fynd yn nes â’r nifer o athrawon newydd gymhwyso yr oedd eu hangen yng Nghymru. Argymhellodd hefyd y dylai darpariaeth HCA gael ei had-drefnu’n dair prif ysgol addysg ranbarthol.

Ailgyflunio'r sector HCA

Derbyniodd Llywodraeth Cymru fod angen lleihau targedau recriwtio a chydnabu y byddai hyn yn golygu bod angen llai o ddarparwyr HCA yn y dyfodol. Gofynnodd y Llywodraeth i CCAUC ym mis Mai 2006 weithio gyda’r sector addysg uwch (AU) a chyflwyno cyngor iddi ar gynllun ar gyfer ail-gyflunio HCA.

O 2006 i 2008, buom yn gweithio’n agos â’r sector AU a Llywodraeth Cymru ar gynlluniau ar gyfer ail-gyflunio. Bellach mae tair Canolfan Addysg Athrawon wedi'u ffurfio o bartneriaethau rhwng prifysgolion:
  • Canolfan De-Ddwyrain Cymru (o 2009/10) - Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol Cymru, Casnewydd (Prifysgol De Cymru bellach)
  • Canolfan De-Orllewin Cymru (o 2009/10) - Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
  • Canolfan Gogledd a Chanolbarth Cymru (o 2010/11) - Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor

Cafodd y ddarpariaeth HCA ym Mhrifysgol Glyndŵr ei diddymu’n raddol. Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn parhau i gynnig ei chwrs TAR uwchradd rhan-amser hyblyg.

Er bod nifer y myfyrwyr HCA a recriwtir wedi cael ei leihau, mae'r prifysgolion dan sylw wedi cadw’r niferoedd wedi’u cyllido, a’r cyllid cysylltiedig, i’w defnyddio ar gyfer cyrsiau eraill sy’n gysylltiedig ag addysg i helpu i gwrdd â blaenoriaethau gweithlu addysg Llywodraeth Cymru.

Skip to top of page or to page menu