Skip to page content

Targedau recriwtio: hyfforddiant cychwynnol athrawon

(HCA)

Bydd Llywodraeth Cymru yn gosod targedau bob blwyddyn ar gyfer recriwtio myfyrwyr i gyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon ar y lefelau cynradd ac uwchradd yng Nghymru.

Mae’r targedau hyn yn rhoi ystyriaeth i amcangyfrif o’r galw am athrawon newydd yng Nghymru. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu gostyngiadau mewn targedau oherwydd bod mwy o athrawon nag oedd eu hangen. O ganlyniad, mae darpariaeth HCA yn cael ei hailgyflunio yng Nghymru drwy greu partneriaethau rhwng darparwyr i ffurfio Canolfannau Addysg Athrawon.

Ar sail y targedau cyffredinol ar gyfer y sector, bydd CCAUC yn gosod targedau recriwtio i ddarparwyr HCA addysg uwch.

Yn ogystal â gwahaniaethu rhwng targedau ar gyfer hyfforddiant athrawon cynradd ac uwchradd, rhennir targedau ymhellach yn niferoedd israddedig a TAR. O fewn y targedau uwchradd, ceir targedau penodol ar gyfer meysydd pwnc neilltuol.

Wrth ddyrannu targedau i ddarparwyr, bydd CCAUC yn cymryd i ystyriaeth ffactorau megis:
  • perfformiad recriwtio’r sector yn gyffredinol ac mewn meysydd pwnc unigol mewn blynyddoedd blaenorol
  • perfformiad recriwtio darparwyr unigol yn erbyn targedau recriwtio mewn blynyddoedd blaenorol
  • yr angen i gydbwyso darpariaeth pwnc ar draws y sector, ac i gynnal hyfywedd y ddarpariaeth
  • tystiolaeth gan Estyn ynghylch ansawdd yr hyfforddiant a gynigir gan ddarparwyr
Skip to top of page or to page menu