Skip to page content

Hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA)

Mae gan CCAUC gyfrifoldebau penodol ar gyfer HCA yng Nghymru, a chylch gwaith ehangach felly nag ar gyfer meysydd pwnc eraill mewn addysg uwch. Mae ein rôl yn cynnwys:

  • achredu darparwyr HCA ar gyfer athrawon ysgol, yn unol â meini prawf a bennir gan Lywodraeth Cymru
  • gweithio gydag Estyn i sicrhau bod y prifysgolion sy’n darparu HCA yng Nghymru yn parhau i gwrdd â’r gofynion ar gyfer HCA a bod eu darpariaeth yn galluogi myfyrwyr i ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC)
  • pennu targedau recriwtio HCA bob blwyddyn ar gyfer pob darparwr yn unol â’r targedau recriwtio cenedlaethol - Cymreig - a osodir gan Lywodraeth Cymru
  • comisiynu ymchwil i wella safonau athrawon a hyfforddiant athrawon
  • hybu’r arferion gorau a darparu cymorth ariannol ar gyfer strategaethau datblygu’r darparwyr HCA

Gweithiwn gyda’r prifysgolion sy’n darparu HCA yng Nghymru, Llywodraeth Cymru, Estyn a Chyngor y Gweithlu Addysgu i sicrhau’r cyfleoedd gorau posibl ar gyfer athrawon dan hyfforddiant ar hyd a lled Cymru.

Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon yw’r cwrs addysg a hyfforddiant sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig. Rhaid i bawb sy’n dymuno addysgu mewn ysgol a gynhelir gan awdurdod addysg lleol yng Nghymru a Lloegr feddu ar y cymhwyster hwn.

I ddarganfod rhagor am ddod yn athro ewch i hyfforddi i fod yn athro.

Skip to top of page or to page menu