Skip to page content

Fframwaith ar Sgiliau a Chyflogadwyedd

Ein gweledigaeth yw cefnogi twf yn narpariaeth swyddi sgiliau uchel o safon ledled Cymru, a chynhyrchu graddedigion sy'n gallu dangos a chyfleu eu gwerth i ddarpar gyflogwyr - yng Nghymru a thu hwnt.

Mae CCAUC, Addysg Uwch Cymru (AUC), CBI Cymru ac UCM Cymru wedi datblygu ar y cyd fframwaith ar sgiliau a chyflogadwyedd. Mae'n ein hymrwymo i weithio mewn partneriaeth i wella sgiliau sy'n gysylltiedig â gwaith ein graddedigion.

Bydd llofnodyddion y Cytundeb ar Sgiliau a Chyflogadwyedd i Gymru yn dechrau drwy brofi'r gweithgareddau arfaethedig a'r dangosyddion perfformiad a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu drafft ar grwpiau o fyfyrwyr, graddedigion a chyflogwyr.

Wrth ddiffinio canlyniadau a thargedau yn y Cynllun Gweithredu, byddwn yn ymuno â sefydliadau partner eraill sydd ag arbenigedd yn y maes hwn er mwyn sicrhau y gallwn eu cyflenwi. Byddwn yn cyhoeddi Cynllun Gweithredu terfynol y Fframwaith Sgiliau a Chyflogadwyedd i Gymru yn 2013. Bydd y cynllun yn cynnwys camau gweithredu terfynol gan bob un o'r pedwar partner sydd wedi ymrwymo i sicrhau llwyddiant y Fframwaith, ochr yn ochr â gweithgareddau a thargedau'r sector.

Ar 19 Mehefin 2012, lansiodd Dirprwy Weinidog Sgiliau Llywodraeth Cymru yn y Fframwaith ar Sgiliau a Chyflogadwyedd mewn derbyniad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Cytundeb ar Sgiliau a Chyflogadwyedd i Gymru

Mae prifysgolion yng Nghymru wedi cymryd camau breision yn y blynyddoedd diweddar wrth ddatblygu darpariaeth sy’n bodloni anghenion cyflogwyr, ac mae’r nifer o raddedigion mewn gwaith ac mewn gwaith ar gyfer graddedigion chew mis ar ôl gadael y brifysgol wedi cynyddu dros y ddwy flynedd diwethaf. Fodd bynnag, mae prifysgolion yn gwybod y bydd yr economi a’r sgiliau sydd eu hangen yn newid yn barhaus, ac y bydd yn rhaid iddynt fodloni’r anghenion mae’r newidiadau hyn yn eu sbarduno. Bydd Cipolwg ar Gyflogadwyedd: Sut Mae Prifysgolion Cymru’n Hogi Sgiliau Graddedigion yn rhoi mewnwelediad i rai o’r mentrau sy’n dangos sut mae prifysgolion yng Nghymru yn mireinio sgiliau graddedigion er mwyn bodloni gofynion y farchnad lafur – yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Cipolwg ar Gyflogadwyedd: Sut Mae Prifysgolion Cymru’n Hogi Sgiliau Graddedigion


Skip to top of page or to page menu