Skip to page content

Newyddion

 • Datganiad CCAUC ar ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Adolygiad Hazelkorn
 • Dyddiad:  01 Chwefror 2017
 • "Rydym yn croesawu’r datganiad a wnaed ar 31 Ionawr yng Nghyfarfod Llawn y Cynulliad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn cadarnhau bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn argymhellion adolygiad annibynnol yr Athro Hazelkorn o’r trefniadau goruchwylio a rheoleiddio ar gyfer addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru.

  Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru wrth iddi ymgynghori ar ei phenderfyniad i sefydlu awdurdod strategol newydd i oruchwylio sgiliau, cyllid ar gyfer ymchwil a’r sector addysg uwch ac addysg bellach yng Nghymru, ac wrth iddi ei roi ar waith."

  Llywodraeth Cymru

 • Lle gwag ar Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr CCAUC
 • Dyddiad:  06 Ionawr 2017
 • Mae CCAUC yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer penodi aelod cyflogwr i’n Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad y Myfyrwyr.Pwyllgor o Gyngor CCAUC yw hwn, ac mae'n cyflawni rôl ymgynghorol.

  Cylch gwaith y Pwyllgor yw rhoi cyngor ar gyfleoedd a chyflawniadau myfyrwyr ym maes addysg uwch, gan gynnwys addysg gyfrwng Cymraeg, hyfforddiant cychwynnol athrawon, ehangu mynediad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, a sgiliau a chyflogadwyedd, gyda’r nod o sicrhau bod addysg uwch yng Nghymru yn bodloni anghenion a disgwyliadau myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill.

  Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn.

  Ni roddir tâl i aelodau'r Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr. Serch hynny, bydd CCAUC yn eich ad-dalu am unrhyw dreuliau rhesymol a ysgwyddir gennych yn rhinwedd eich dyletswyddau, ac a gofnodir yn briodol, yn unol â'n gweithdrefnau teithio a chynhaliaeth.

  Bydd y penodiad yn para am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd, oni bai y bydd yn cael ei derfynu gan y naill ochr neu'r llall, ac mae posibilrwydd o ailbenodiad am dymor arall.

  Dylid anfon y cais ar e-bost i sheridan.nott@hefcw.ac.uk erbyn 10 Chwefror 2017.

  Mwy

  Ffurflen gais

Skip to top of page or to page menu