Skip to page content

Newyddion

 • Fframwaith Asesu Ansawdd newydd ar gyfer addysg uwch yng Nghymru wedi’i lansio
 • Dyddiad:  13 Ebrill 2018
 • Mae’r Fframwaith Asesu Ansawdd newydd ar gyfer addysg uwch (AU) yng Nghymru, sy’n rhoi sicrwydd i CCAUC ynghylch ansawdd yr addysg gan ddarparwyr AU, wedi cael ei gyhoeddi.

  Mae’r fframwaith, sydd wedi’i ddiweddaru i ystyried pwerau rheoleiddiol newydd CCAUC, wedi bod yn cael ei ddatblygu ers 2016.

  Dywedodd yr Athro Helen Marshall, Cadeirydd Pwyllgor Asesu Ansawdd CCAUC ac Aelod o’r Cyngor: “Mae’r fframwaith newydd yn darparu model cadarn ar gyfer asesu ansawdd, yn unol â’r systemau ansawdd yn y gwledydd eraill yn y DU. Bydd yn sicrhau bod addysg uwch yng Nghymru’n parhau i fod o’r safon uchaf a bod CCAUC yn gallu gweithredu’n briodol ac yn brydlon pan fydd problemau’n codi.

  “Gyda phartneriaeth â myfyrwyr yn rhan greiddiol ohono, rydyn ni’n hyderus y bydd y fframwaith yn gwarchod buddiannau’r dysgwyr. Bydd lleisiau’r myfyrwyr yn cael eu clywed drwy gydol y prosesau sicrwydd ansawdd ac rwy’n ddiolchgar am gyfraniad NUS Cymru yn ystod ei ddatblygiad.”

  Bydd rhagor o gyfarwyddyd ar gael yn nes ymlaen eleni.

  Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru

 • Pwyllgor Asesu Ansawdd CCAUC: Llefydd Gwag i Aelodau
 • Dyddiad:  14 Mawrth 2018
 • Rydym yn chwilio am ymgeiswyr i benodi Aelodau i’n Pwyllgor Asesu Ansawdd (PAA).

  Rhaid i aelodau fod â phrofiad o ddarparu addysg uwch, neu ddangos gallu i wneud hynny, gan gynnwys goruchwylio sicrwydd ansawdd a gwella darpariaeth. Ni ddylech fod yn gyflogedig nac yn aelod o gorff llywodraethu unrhyw ddarparwr addysg uwch cyfredol yng Nghymru, na bod wedi gwneud hynny yn ystod y tair blynedd diwethaf.

  Rydym yn awyddus i sicrhau bod amrywiaeth o ddarparwyr addysg uwch yn cael eu cynrychioli ar y Pwyllgor, felly rydym hefyd yn croesawu unigolion sydd â phrofiad o addysg uwch mewn addysg bellach, a/neu ddarparwyr amgen.

  Mae’r Pwyllgor yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn.

  Bydd y cyfarfod nesaf ar 28 Mehefin 2018 ym Medwas, Sir Caerffili am 1:00pm. Os ydych yn gwneud cais am y lle gwag yma, nodwch y dyddiad yma yn eich dyddiadur.

  Nid yw Aelodau’r PAA yn derbyn unrhyw dâl. Fodd bynnag, bydd CCAUC yn ad-dalu unrhyw gostau rhesymol sydd wedi’u cofnodi’n briodol y bydd raid i chi eu talu wrth gyflawni eich dyletswyddau, yn unol â’n gweithdrefnau teithio a chynhaliaeth.

  Bydd y penodiad am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd, oni bai y caiff ei derfynu’n gynharach gan y naill ochr neu’r llall, gyda phosibilrwydd o ailbenodi am dymor pellach.

  Mae hwn yn Bwyllgor statudol yng Nghyngor CCAUC, o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 ac, o’r herwydd, mae’n gweithredu mewn rôl gynghori.

  Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg.

  Dylid cyflwyno ceisiadau’n electronig i Dr Cliona O’Neill, i gyrraedd erbyn 20 Ebrill 2018 fan bellaf.

  Mwy o wybodaeth

Skip to top of page or to page menu