Skip to page content

Newyddion

 • Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr CCAUC
 • Dyddiad:  15 Mehefin 2018
 • Mae CCAUC yn chwilio am ymgeiswyr i’w penodi’n Aelod gyflogwr i’n Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr (SOAC). Mae hwn yn bwyllgor o Gyngor CCAUC, ac yn gweithredu fel gwasanaeth cynghori.

  Cylch gwaith y Pwyllgor yw rhoi cyngor ar gyfleoedd a chyflawniadau myfyrwyr ym maes addysg uwch, gan gynnwys addysg gyfrwng Cymraeg, hyfforddiant cychwynnol athrawon, ehangu mynediad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, a sgiliau a chyflogadwyedd, gyda’r nod o sicrhau bod addysg uwch yng Nghymru yn bodloni anghenion a disgwyliadau myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill.

  Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn.

  Ni roddir tâl i aelodau'r Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr. Serch hynny, bydd CCAUC yn eich ad-dalu am unrhyw dreuliau rhesymol a ysgwyddir gennych yn rhinwedd eich dyletswyddau, ac a gofnodir yn briodol, yn unol â'n gweithdrefnau teithio a chynhaliaeth.

  Bydd y penodiad yn para am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd, oni bai y bydd yn cael ei derfynu gan y naill ochr neu'r llall, ac mae posibilrwydd o ailbenodiad am dymor arall. Dylai ymgeiswyr wneud cais erbyn 10 Gorffennaf 2018.

  Mwy o wybodaeth

 • Yr Adolygiad o Ymchwil ac Arloesedd a Ariennir gan y Llywodraeth yng Nghymru
 • Dyddiad:  07 Mehefin 2018
 • Yn dilyn cyhoeddiad adolygiad yr Athro Graeme Reid o ymchwil ac arloesedd a ariennir gan y llywodraeth yng Nghymru, dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: "Rydyn ni’n croesawu cyhoeddi adolygiad yr Athro Graeme Reid o ymchwil ac arloesi sy’n cael eu cyllido gan y Llywodraeth yng Nghymru. Fel cyllidwr mawr ar y sylfaen o ymchwil addysg uwch yng Nghymru yn ystod y 25 mlynedd diwethaf, mae CCAUC wedi ymwneud â’r broses bwysig hon o’r dechrau .

  "Mae pwysigrwydd cyllid ymchwil ac arloesi’n cael sylw blaenllaw ac mae prifysgolion yn cael eu cydnabod yn briodol fel rhan ganolog o dwf ein heconomi ni. Rhaid i ni sicrhau bod yr ymchwil hynod ddylanwadol sy’n cael ei wneud mewn prifysgolion yng Nghymru’n cael ei gydnabod mor eang â phosib ac yn denu rhagor o fuddsoddiad gan gyllidwyr mawr. Mae adroddiad yr Athro Reid, sy’n seiliedig ar ei arbenigedd uchel ei barch, yn datgan y camau angenrheidiol er mwyn sicrhau sylfaen ymchwil ac arloesi gadarn a fydd yn hanfodol er mwyn cyflawni ffyniant ar gyfer Cymru yn y dyfodol.

  "Rhaid i ni ddal ati i sicrhau bod y buddsoddiad yn y dyfodol yn cael ei dargedu at feysydd a fydd yn denu’r canlyniadau gorau, nid dim ond yn ariannol, ond hefyd o ran effaith yr ymchwil ar y genedl. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio drwy’r argymhellion gyda’n partneriaid ni yn y llywodraeth yn ystod y misoedd sydd i ddod er mwyn sicrhau’r canlyniadau mwyaf cadarnhaol i Gymru."

 • Fframwaith Asesu Ansawdd newydd ar gyfer addysg uwch yng Nghymru wedi’i lansio
 • Dyddiad:  13 Ebrill 2018
 • Mae’r Fframwaith Asesu Ansawdd newydd ar gyfer addysg uwch (AU) yng Nghymru, sy’n rhoi sicrwydd i CCAUC ynghylch ansawdd yr addysg gan ddarparwyr AU, wedi cael ei gyhoeddi.

  Mae’r fframwaith, sydd wedi’i ddiweddaru i ystyried pwerau rheoleiddiol newydd CCAUC, wedi bod yn cael ei ddatblygu ers 2016.

  Dywedodd yr Athro Helen Marshall, Cadeirydd Pwyllgor Asesu Ansawdd CCAUC ac Aelod o’r Cyngor: “Mae’r fframwaith newydd yn darparu model cadarn ar gyfer asesu ansawdd, yn unol â’r systemau ansawdd yn y gwledydd eraill yn y DU. Bydd yn sicrhau bod addysg uwch yng Nghymru’n parhau i fod o’r safon uchaf a bod CCAUC yn gallu gweithredu’n briodol ac yn brydlon pan fydd problemau’n codi.

  “Gyda phartneriaeth â myfyrwyr yn rhan greiddiol ohono, rydyn ni’n hyderus y bydd y fframwaith yn gwarchod buddiannau’r dysgwyr. Bydd lleisiau’r myfyrwyr yn cael eu clywed drwy gydol y prosesau sicrwydd ansawdd ac rwy’n ddiolchgar am gyfraniad NUS Cymru yn ystod ei ddatblygiad.”

  Bydd rhagor o gyfarwyddyd ar gael yn nes ymlaen eleni.

  Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru

 • Pwyllgor Asesu Ansawdd CCAUC: Llefydd Gwag i Aelodau
 • Dyddiad:  14 Mawrth 2018
 • Rydym yn chwilio am ymgeiswyr i benodi Aelodau i’n Pwyllgor Asesu Ansawdd (PAA).

  Rhaid i aelodau fod â phrofiad o ddarparu addysg uwch, neu ddangos gallu i wneud hynny, gan gynnwys goruchwylio sicrwydd ansawdd a gwella darpariaeth. Ni ddylech fod yn gyflogedig nac yn aelod o gorff llywodraethu unrhyw ddarparwr addysg uwch cyfredol yng Nghymru, na bod wedi gwneud hynny yn ystod y tair blynedd diwethaf.

  Rydym yn awyddus i sicrhau bod amrywiaeth o ddarparwyr addysg uwch yn cael eu cynrychioli ar y Pwyllgor, felly rydym hefyd yn croesawu unigolion sydd â phrofiad o addysg uwch mewn addysg bellach, a/neu ddarparwyr amgen.

  Mae’r Pwyllgor yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn.

  Bydd y cyfarfod nesaf ar 28 Mehefin 2018 ym Medwas, Sir Caerffili am 1:00pm. Os ydych yn gwneud cais am y lle gwag yma, nodwch y dyddiad yma yn eich dyddiadur.

  Nid yw Aelodau’r PAA yn derbyn unrhyw dâl. Fodd bynnag, bydd CCAUC yn ad-dalu unrhyw gostau rhesymol sydd wedi’u cofnodi’n briodol y bydd raid i chi eu talu wrth gyflawni eich dyletswyddau, yn unol â’n gweithdrefnau teithio a chynhaliaeth.

  Bydd y penodiad am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd, oni bai y caiff ei derfynu’n gynharach gan y naill ochr neu’r llall, gyda phosibilrwydd o ailbenodi am dymor pellach.

  Mae hwn yn Bwyllgor statudol yng Nghyngor CCAUC, o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 ac, o’r herwydd, mae’n gweithredu mewn rôl gynghori.

  Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg.

  Dylid cyflwyno ceisiadau’n electronig i Dr Cliona O’Neill, i gyrraedd erbyn 30 Ebrill 2018 fan bellaf.

  Mwy o wybodaeth

Skip to top of page or to page menu