Skip to page content

Newyddion

 • Lle gwag i gynrychiolydd o Gymru ar Bwyllgor Ymgynghorol Addysg Gofal Iechyd y DU
 • Dyddiad:  04 Ebrill 2017
 • Mae Pwyllgor Ymgynghorol Addysg Gofal Iechyd y DU (UKHEAC) yn chwilio am gynrychiolydd o Gymru sydd ag arbenigedd a gweledigaeth briodol i gyfrannu at ddatblygu addysg ac ymchwil ym maes gofal iechyd. Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw 21 Ebrill 2017.

  Mae UKHEAC yn cynghori’r pedwar corff cyllido AU yn y DU ar hyfforddiant ac ymchwil gofal iechyd.

  Er mwyn creu’r cydbwysedd angenrheidiol o sgiliau ar y pwyllgor, rydym yn awyddus i benodi aelod sydd â phrofiad o addysg uwch gofal iechyd amrywiol ac, yn benodol, cefndir mewn naill ai feddygaeth, proffesiynau iechyd perthynol, byrddau iechyd lleol, ac ati. Bydd yr aelod llwyddiannus yn gallu rhoi cyngor ar lefel strategol uwch.

  Dyma waith gwerthfawr a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cyfle i gyfrannu at addysg uwch ac ymchwil gofal iechyd, a dylanwadu ar y meysydd hyn, ar adeg pan mae disgwyl datblygiadau arwyddocaol.

  Bydd disgwyl i’r aelod newydd ymrwymo amser i ddarllen papurau cefndir a chyfrannu at dri chyfarfod y flwyddyn, ym misoedd Mawrth, Mehefin a Thachwedd fel rheol. Bydd rhaid i’r aelod gasglu gwybodaeth ar gyfer y cyfarfodydd gan gydweithwyr academaidd, a dosbarthu gwybodaeth iddynt ar ôl y cyfarfodydd. Bydd yn benodiad tymor penodol am dair blynedd heb dâl ond bydd UKHEAC yn gallu talu eich costau am fynychu’r cyfarfodydd.

  Bydd y cyfarfod nesaf ar 9 Mehefin 2017 yng Nghaerdydd (9.30-13.00), gyda chinio’r noson gynt. Os ydych yn gwneud cais am y lle gwag hwn, nodwch y dyddiadau hyn yn eich dyddiadur.

  Mae rhagor o fanylion am UKHEAC, a hefyd cofnodion y cyfarfodydd blaenorol, ar gael yn Committees.

  Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Dr Cliona O’Neill, cliona.oneill@hefcw.ac.uk

  I wneud cais am y lle gwag, anfonwch eich CV ar e-bost, gan gynnwys gwybodaeth benodol am eich profiad ym maes addysg iechyd, i cliona.oneill@hefcw.ac.uk erbyn 21 Ebrill 2017.

 • Datganiad CCAUC ar ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Adolygiad Hazelkorn
 • Dyddiad:  01 Chwefror 2017
 • "Rydym yn croesawu’r datganiad a wnaed ar 31 Ionawr yng Nghyfarfod Llawn y Cynulliad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn cadarnhau bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn argymhellion adolygiad annibynnol yr Athro Hazelkorn o’r trefniadau goruchwylio a rheoleiddio ar gyfer addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru.

  Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru wrth iddi ymgynghori ar ei phenderfyniad i sefydlu awdurdod strategol newydd i oruchwylio sgiliau, cyllid ar gyfer ymchwil a’r sector addysg uwch ac addysg bellach yng Nghymru, ac wrth iddi ei roi ar waith."

  Llywodraeth Cymru

 • Lle gwag ar Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr CCAUC
 • Dyddiad:  06 Ionawr 2017
 • Mae CCAUC yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer penodi aelod cyflogwr i’n Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad y Myfyrwyr.Pwyllgor o Gyngor CCAUC yw hwn, ac mae'n cyflawni rôl ymgynghorol.

  Cylch gwaith y Pwyllgor yw rhoi cyngor ar gyfleoedd a chyflawniadau myfyrwyr ym maes addysg uwch, gan gynnwys addysg gyfrwng Cymraeg, hyfforddiant cychwynnol athrawon, ehangu mynediad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, a sgiliau a chyflogadwyedd, gyda’r nod o sicrhau bod addysg uwch yng Nghymru yn bodloni anghenion a disgwyliadau myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill.

  Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn.

  Ni roddir tâl i aelodau'r Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr. Serch hynny, bydd CCAUC yn eich ad-dalu am unrhyw dreuliau rhesymol a ysgwyddir gennych yn rhinwedd eich dyletswyddau, ac a gofnodir yn briodol, yn unol â'n gweithdrefnau teithio a chynhaliaeth.

  Bydd y penodiad yn para am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd, oni bai y bydd yn cael ei derfynu gan y naill ochr neu'r llall, ac mae posibilrwydd o ailbenodiad am dymor arall.

  Dylid anfon y cais ar e-bost i sheridan.nott@hefcw.ac.uk erbyn 10 Chwefror 2017.

  Mwy

  Ffurflen gais

Skip to top of page or to page menu