Skip to page content
Gwybodaeth ynglŷn â'r Wefan

Polisi Preifatrwydd

Mae’r dudalen hon yn dweud wrthych yr hyn a wnawn gyda’r wybodaeth a dderbynnir gennym amdanoch drwy ein gwefan.

Pa wybodaeth a gasglwn?

Nid yw gwefan CCAUC yn cipio nac yn storio gwybodaeth bersonol amdanoch chi. Y cyfan mae’n ei wneud yw cofnodi cyfeiriad eich cyflenwr darpariaeth rhyngrwyd, a adnabyddir yn awtomatig gan ein gweinydd gwe. Defnyddiwn y ‘ffeil cofnodi’ hon i lunio ystadegau ar y defnydd sy’n cael ei wneud o’n gwefan. Nid yw’r wefan yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am ddefnyddwyr.

Casglwn dri math o wybodaeth am ymwelwyr â’r wefan hon: adborth, ceisiadau rhyddid gwybodaeth, a manylion tanysgrifiadau e-bost. Cesglir gwybodaeth drwy gyfrwng ffurflen ar y wefan.

Croesawn eich sylwadau. Os cysylltwch â ni i ofyn am wybodaeth ni fyddwn yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol wrth ymdrin â’ch ymholiad heb gael eich caniatâd. Ar ôl i ni roi ateb i chi, cadwn gofnod o’ch neges at ddibenion archwilio.

Nid oes angen i chi danysgrifio i wefan CCAUC i’w defnyddio, ond tanysgrifiwch os ydych am gael eich hysbysu o gyhoeddiadau newydd eu rhyddhau neu swyddi gwag. Caiff y wybodaeth a roddwch ei storio’n ddiogel ar ein cronfa ddata.

Gwarchod data

O dan y Ddeddf Gwarchod Data, mae dyletswydd gyfreithiol arnom i warchod unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych chi. Defnyddiwn dechnolegau arweiniol i ddiogelu eich data a chadwn safonau diogelwch llym i rwystro neb heb awdurdod rhag eu cyrchu.

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ond at y pwrpas a ddisgrifiwyd ac ni fyddem yn datgelu eich gwybodaeth i unrhyw gorff arall oni bai bod hyn yn angenrheidiol i gydymffurfio â’r gyfraith neu i warchod ein gwasanaethau neu bobl eraill.

Cysylltau i wefannau eraill

Byddwch cystal â sylwi bod gwefan CCAUC yn cynnwys cysylltau i wefannau eraill. Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn cwmpasu’r cysylltau hyn i wefannau eraill. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd dros bolisi preifatrwydd unrhyw un o’r gwefannau hyn ac rydym yn eich annog i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar y gwefannau eraill yr ymwelwch â hwy.

Mynediad i’ch gwybodaeth a chysylltu â ni

Os hoffech weld ein cofnodion ni o unrhyw ohebiaeth yr ydych wedi’i hanfon atom, neu os oes gennych ymholiad neu gŵyn am y polisi preifatrwydd hwn neu am y wefan, gallwch gysylltu â ni yn info@hefcw.ac.uk.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi fersiwn wedi’i ddiweddaru ar y dudalen hon. Drwy adolygu’r dudalen hon yn rheolaidd, sicrheir eich bod chi bod amser yn gwybod pa wybodaeth a gasglwn, sut y defnyddiwn ni hi, ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phobl eraill.

Skip to top of page or to page menu