Skip to page content

Swyddi gwag

Rheolwr Polisi Ymchwil

CCAUC yw’r cyllidwr mwyaf ar ymchwil yng Nghymru, gan ddarparu mwy na £95 miliwn y flwyddyn ar hyn o bryd i gefnogi gweithgareddau ymchwil prifysgolion yng Nghymru. Mae ein Tîm Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu’n gyfrifol am bennu cyfeiriad a gweithredu polisi CCAUC ar gyfer ymchwil. Mae CCAUC yn recriwtio Rheolwr Polisi Ymchwil i arwain ei agenda polisi ymchwil fel rhan o’r tîm hwn.

Byddwch yn rheoli amrywiaeth o fentrau seiliedig ar ymchwil, gan weithio mewn partneriaeth â chyrff eraill, gan gynnwys y llywodraeth yng Nghymru a’r DU. Yn benodol, byddwch yn gweithio mewn partneriaeth â chyrff cyllido addysg uwch y DU yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon i gyflwyno Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF2021). Byddwch yn rheoli’r gwaith o ddatblygu, gweithredu, monitro ac adolygu polisïau a ffrydiau cyllido CCAUC.

Wedi cael addysg hyd at lefel gradd (neu gyfatebol), byddwch yn weithiwr proffesiynol profiadol o sefydliad addysg uwch, cyllidwr ymchwil neu sefydliad yn y sector cyhoeddus ym maes ymchwil a/neu addysg uwch. Bydd gennych brofiad sylweddol o weithredu polisi ymchwil a threfniadau cyllido ar gyfer y sector prifysgolion, naill ai yng Nghymru neu yn unrhyw le arall yn y DU. Yn ddelfrydol bydd gennych hefyd brofiad uniongyrchol ac arwyddocaol o weithredu strategaethau ymchwil a’r cyllid cysylltiedig yn y sector prifysgolion.
Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £39,639 - £45,897. Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 11 Mehefin 2020
Dyddiad Cyfweliad: Dyddiad a threfniadau y cyfweliad i’w cadarnhau
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0165/686
Math o gontract: Parhaol. Swydd lawn amser yw hon ond gallai fod yn rhan amser ar 0.8 cyfwerth ag amser llawn i’r ymgeisydd priodol. Yn addas ar gyfer secondiad.

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais

Mae CCAUC yn croesawu’n gynnes ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu