Skip to page content

Swyddi gwag presennol

Rheolwr Prosiectau

CCAUC yw Prif Fuddiolwr y rhaglen a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith (www.gowales.co.uk). Rydym yn chwilio yn awr am Rheolwr Prosiectau i ymuno â’n tîm rheoli prosiectau bychan sydd wedi’i sefydlu.

Cyflwynir y rhaglen gan y prifysgolion yng Nghymru, ac oddi mewn i fframwaith rheoliadau Cronfa Gymdeithasol Ewrop byddwch yn monitro nifer o’r timau cyflawni yn erbyn dangosyddion rhaglen, proffiliau cyllidebau a disgwyliadau ansawdd. Bydd disgwyl i chi baratoi ar gyfer cyfarfodydd cynnydd a chyfarfodydd eraill gyda’r timau cyflawni, ac arwain y rhain. Ymhlith y dyletswyddau eraill mae ysgrifennu adroddiadau cynnydd, hybu llenyddiaeth, gan gynnwys astudiaethau achos, a llunio hawliadau ariannol i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd ag amrywiaeth eang o sgiliau, gan gynnwys gallu i gyfathrebu’n glir ar lafar ac yn ysgrifenedig, sgiliau rhifedd cadarn, sgiliau datrys problemau a dadansoddi, a sgiliau TG, gan gynnwys Excel. Mae gallu gweithio ar eich liwt eich hun a sicrhau cydbwysedd rhwng gofynion cystadleuol prosiect cymhleth gyda phartneriaid darparu niferus yn allweddol hefyd. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol lygad am fanylder, ond hefyd yn gweld y darlun mawr. Byddwch yn aelod da o dîm ac yn gallu datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith da gyda staff darparu mewn prifysgolion penodol er mwyn cyflawni amcanion y rhaglen. Mae profiad o reoli prosiectau a monitro mentrau a gyllidir yn allanol, yn ddelfrydol, prosiectau a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £29,285 - £36,452 Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 12 hanner dydd, 24 Medi 2018
Dyddiad Cyfweliad: 8 Hydref 2018
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0153/663
Gwybodaeth berthnasol arall: Swydd lawn amser yw hon ond gallai fod yn rhan amser ar 0.8 cyfwerth ag amser llawn i’r ymgeisydd priodol. Mae’n swydd tymor penodol tan 31 Ionawr 2022.

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais

Dadansoddwr Ystadegol

Mae Tîm Ystadegau a Chyllid CCAUC yn gyfrifol am ddadansoddi ac adrodd yn ôl ar ddata cysylltiedig â myfyrwyr, staff a chyllid addysg uwch; am ddarparu gwybodaeth i gydweithwyr mewnol ac allanol; ac am ddatblygu modelau cyllido a chyfrif dyraniadau cyllido. Rydym yn dîm bach o bump o bobl ac yn chwilio am Ddadansoddwr Ystadegol i ymuno â’n tîm.

Gyda chyfrifoldeb am system rheoli gwybodaeth CCAUC, am ddadansoddi data addysg uwch ac am sicrhau ansawdd data, byddwch yn datblygu i fod yn arbenigwr ar ddata addysg uwch a bydd gennych sgiliau, profiad a gwybodaeth i ddarparu data a gwybodaeth yn effeithiol i eraill. B

ydd rhaid i chi fod wedi cael addysg hyd at lefel gradd (neu gyfatebol) mewn gradd yn ymwneud â rhifau, fel mathemateg neu ystadegau. Byddwch yn aelod da o dîm sy’n gallu datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith da gyda chydweithwyr yn CCAUC, cysylltiadau data mewn prifysgolion a rhanddeiliaid allanol fel yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) a’r Gwasanaeth Derbyn i Brifysgolion a Cholegau (UCAS). Byddwch yn gallu gweithio’n annibynnol i feddwl am ddatrysiadau i broblemau a darparu awgrymiadau a gwelliannau i roi sylw i anghenion y rhai sy’n defnyddio’r dadansoddiadau a’r wybodaeth rydych yn eu llunio. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn rhoi sylw rhagorol i fanylder ac yn gallu gweld perthnasedd ehangach yr hyn maent yn ei gynhyrchu a sut caiff ei ddefnyddio. Mae sgiliau cyfathrebu a gwrando cadarn yn hanfodol. Bydd gennych sgiliau TG rhagorol, gan gynnwys Microsoft Excel, a phrofiad o raglennu yn SAS neu feddalwedd tebyg. Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £29,285 - £36,452 Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 12 hanner dydd, 24 Medi 2018
Dyddiad Cyfweliad: 15 Hydref 2018
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0163/665
Gwybodaeth berthnasol arall: Parhaol, llawn amser – 37 awr yr wythnos

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais

Rheolwr Profiad Myfyrwyr

Mae CCAUC yn recriwtio Rheolwr Profiad Myfyrwyr gyda chyfrifoldeb am amrywiaeth o feysydd polisi Addysg Uwch, fel trefniadau ansawdd, ymgysylltu â myfyrwyr a phartneriaethau, a phrofiad y myfyrwyr ôl-radd a addysgir. Trwy wneud hynny, byddwch yn llunio adroddiadau drafft, dadansoddi data, cyflwyno’r canlyniadau a darparu rhywfaint o gefnogath ysgrifenyddol, a hefyd yn cysylltu â rhanddeiliaid allanol ac yn cynrychioli CCAUC mewn cyfarfodydd allanol.

Bydd rhaid i chi fod wedi cael addysg hyd at lefel gradd (neu gyfatebol), a bod ag enw da am sgiliau trefnu a gweinyddu, yn ddelfrydol, yn y sector addysg uwch neu gyhoeddus. Mae sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar effeithiol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, a hefyd sgiliau rhifedd cadarn, sgiliau datrys problemau, dadansoddi a TG. Fel aelod o dîm, sy’n gallu datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith da â chydweithwyr, byddwch hefyd yn rheoli ac yn blaenoriaethu baich gwaith amrywiol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol yr amrywiaeth hon o sgiliau ynghyd â diddordeb mewn/profiad o bolisi addysg uwch yn ehangach, a gallu i weithio’n effeithiol oddi mewn i dimau ac ar eu traws, gan gadw at amserlenni tynn ar adegau. Mae’r gallu i weithio’n ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £29,285 - £36,452 Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band.
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 12 hanner dydd, 24 Medi 2018
Dyddiad Cyfweliad: 24 Hydref 2018
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0144/664
Gwybodaeth berthnasol arall: Llawn amser - 37 awr yr wythnos. Swydd tymor penodol ar gyfer cyfnod mamolaeth tan 31 Hydref 2019.

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais

Mae CCAUC yn croesawu’n gynnes ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu