Skip to page content

Swyddi gwag presennol

Dau gyfle newydd i weithio yn CCAUC.

Uwch Reolwr Gwasanaethau Technegol

Mae gwasanaethau TGCh CCAUC yn cael eu cyflawni’n fewnol yn unig ac rydym yn chwilio am Uwch Reolwr Gwasanaethau Technegol i ymuno â’n tîm bach, sydd wedi ennill ei blwyf. Mae hon yn rôl amrywiol lle byddech chi’n bennaf gyfrifol am systemau TGCh, o’u cynllunio i’w rhoi ar waith a’u cynnal a’u cadw. Bydd angen i chi ganolbwyntio ar wasanaeth a chwsmeriaid er mwyn cefnogi’r tîm i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i staff CCAUC a rhanddeiliaid allanol. Bydd gennych agwedd sy’n rhoi diogelwch gwybodaeth ar flaen y gad ym mhopeth a wnewch. Bydd gennych radd (neu gymhwyster cyfatebol) mewn pwnc sy’n gysylltiedig â TGCh, ac mae’n debyg y bydd gennych gymwysterau technegol ychwanegol gyda phrofiad o weithio mewn rôl TGCh. Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm sy’n gallu meithrin a chynnal perthnasoedd gwaith da gyda chydweithwyr CCAUC a rhanddeiliaid allanol. Byddwch yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun, blaenoriaethu tasgau’n effeithiol, ac mae sicrhau cydbwysedd rhwng gwahanol ofynion sy’n cystadlu yn hanfodol.

Cylchfa Gyflog: £36,042 - £44,050
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 21 Chwefror 2018
Dyddiad Cyfweliad: 8 Mawrth 2018
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0160/660
Gwybodaeth berthnasol arall: 12 mis tymor sefydlog gyda’r potensial i fod yn barhaol. Addas ar gyfer secondiad.

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais

Reolwr Sgiliau a Chyflogadwyedd

Un o amcanion CCAUC yw cefnogi prifysgolion a cholegau i greu graddedigion sydd â’r sgiliau gofynnol gan gyflogwyr, a thrwy hynny gefnogi twf economaidd Cymru. Rydym yn chwilio am Reolwr Sgiliau a Chyflogadwyedd i gefnogi hyn. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio yn y sector Addysg Uwch ac o ddatblygu polisïau mewn perthynas â sgiliau a chyflogadwyedd. Wedi gweithio gyda chynghorau sgiliau sector, byddwch wedi ymwneud â phartneriaethau sgiliau rhanbarthol; Graddau Sylfaen; Prentisiaethau Lefel Uwch; Gyrfaoedd; Menter; Pynciau o Bwysigrwydd Ehangach i Gymru, a/neu ddata cyflogadwyedd. Bydd y rôl hon hefyd yn mynd ati i ddatblygu polisïau CCAUC mewn perthynas â’r meysydd gwaith hyn. Dyma swydd sy’n gweithio gyda phobl allanol a bydd yn cynnwys cynnal perthnasoedd gwaith effeithiol â nifer o randdeiliaid, gan gynnwys sefydliadau cyflogwyr. Bydd rhaid i chi fod yn aelod rhagorol o dîm ac yn brofiadol am rwydweithio a gweithio gydag eraill. Gyda chymhwyster lefel gradd neu gyfatebol, bydd rhaid i chi fod ag amrywiaeth eang o sgiliau, gan gynnwys y gallu i flaenoriaethu gwaith a’i ddatblygu’n drwyadl ac yn ddibynadwy ar amser, o dan bwysau yn gyffredinol, gan hefyd sicrhau eich bod yn cadw at farn CCAUC ar y maes polisi hwn. Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog yn y Gymraeg neu’r Saesneg yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £28,669 - £35,685
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 21 Chwefror 2018
Dyddiad Cyfweliad: 12 Mawrth 2018
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0143/659
Gwybodaeth berthnasol arall: Parhaol, llawn amser 37 awr yr wythnos.

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais


Mae CCAUC yn croesawu’n gynnes ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r holl wybodaeth a ddarperir ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch, gan gynnwys CD electronig, CD sain, Braille a phrint mawr drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu