Skip to page content

Swyddi gwag presennol

Rheolwr Sicrwydd Risg

Mae rôl reoleiddiol CCAUC yn gofyn am sicrwydd bod prifysgolion yn cael eu llywodraethu a’u rheoli’n briodol. Mae’r Tîm Ymgysylltu Sefydliadol yn gyfrifol am roi’r sicrwydd hwn ac mae CCAUC yn recriwtio Rheolwr Sicrwydd Risg i weithio fel rhan o’r tîm hwn.

Byddwch yn rheoli proses adolygu sicrwydd sefydliadol CCAUC, i roi sicrwydd am y llywodraethu a’r fframwaith o fesurau rheoli mewn sefydliadau Addysg Uwch; a’r broses adolygu risg sefydliadol. Bydd hyn yn cynnwys dadansoddi canlyniadau archwilio blynyddol a data eraill, a pharatoi adroddiadau ar gyfer Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg CCAUC a’r Cyngor. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr CCAUC i gydlynu’r dadansoddi a’r adrodd yn ôl.

Bydd rhaid i chi fod wedi cael addysg hyd at lefel gradd (neu gyfatebol) a bod yn gyfrifydd CCAB cymwys (neu fod â chymhwyster proffesiynol cyfatebol) gyda phrofiad mewn rôl archwilio neu sicrwydd. Byddwch yn aelod o dîm sy’n gallu datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith da gyda chydweithwyr yn CCAUC a staff prifysgol ar bob lefel; a gyda chynghorwyr proffesiynol i’r sector, gan gynnwys archwilwyr mewnol ac allanol. Hefyd byddwch yn gallu gweithio’n annibynnol i lunio adroddiadau, gyda dyddiadau cwblhau llym weithiau a fawr ddim cyfarwyddyd. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol lygad am fanylder ac, ar yr un pryd, bydd yn gallu gweld y darlun mawr. Mae sgiliau cyfathrebu, rhifedd a TG cadarn yn hanfodol. Mae gallu cyfathrebu’n ddwyieithog yn y Gymraeg neu yn Saesneg yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £36,817 – £44,997 (Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band)
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 26 Mehefin 2018
Dyddiad Cyfweliad: 18 Gorffennaf 2018
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0156/658
Gwybodaeth berthnasol arall: Swydd lawn amser yw hon ond gallai fod yn rhan amser ar 0.8 cyfwerth ag amser llawn i’r ymgeisydd priodol.

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais

Uwch Reolwr Ymchwil

CCAUC yw’r cyllidwr mwyaf ar ymchwil yng Nghymru, gan ddarparu mwy na £76 miliwn y flwyddyn ar hyn o bryd i gefnogi gweithgareddau ymchwil prifysgolion yng Nghymru. Mae ein Tîm Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu’n gyfrifol am bennu cyfeiriad a gweithredu polisi CCAUC ar gyfer ymchwil. Mae CCAUC yn recriwtio Uwch Reolwr Ymchwil i arwain ei agenda polisi ymchwil fel rhan o’r tîm bychan hwn.

Byddwch yn rheoli amrywiaeth o fentrau seiliedig ar ymchwil, gan weithio mewn partneriaeth â chyrff eraill, gan gynnwys y llywodraeth yng Nghymru a’r DU. Yn benodol, byddwch yn gweithio mewn partneriaeth â chyrff cyllido addysg uwch y DU yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon i gyflwyno Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF2021). Byddwch yn rheoli’r gwaith o ddatblygu, gweithredu, monitro ac adolygu polisïau a ffrydiau cyllido CCAUC.

Wedi cael addysg hyd at lefel gradd (neu gyfatebol), byddwch yn weithiwr proffesiynol profiadol o sefydliad addysg uwch neu sefydliad yn y sector cyhoeddus ym maes ymchwil a/neu addysg uwch. Bydd gennych brofiad sylweddol o weithredu polisi ymchwil a threfniadau cyllido ar gyfer y sector prifysgolion, naill ai yng Nghymru neu yn unrhyw le arall yn y DU. Yn ddelfrydol bydd gennych hefyd brofiad uniongyrchol ac arwyddocaol o weithredu strategaethau ymchwil a’r cyllid cysylltiedig yn y sector prifysgolion. Mae gallu cyfathrebu’n ddwyieithog yn y Gymraeg neu’r Saesneg yn ddymunol.

Cylchfa Gyflog: £36,817 – £44,997 (Disgwylir penodi ar bwynt isaf y band)
Lleoliad: Bedwas, Caerffili
Dyddiad Cau: 26 Mehefin 2018
Dyddiad Cyfweliad: 13 Gorffennaf 2018
Nifer y Swyddi: 1
Cyfeirnod y Swydd: HE0034/662
Gwybodaeth berthnasol arall: Parhaol, ar gael o fis Medi 2018 ymlaen.

Disgrifiad swydd

Sut i wneud cais

Mae CCAUC yn croesawu’n gynnes ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu