Skip to page content
 

Dwyieithrwydd

Rydym wedi mabwysiadu'r egwyddor y byddwn yn trin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn gyfartal wrth gynnal ein busnes cyhoeddus yng Nghymru. Rydym hefyd yn cydnabod y rhan bwysig a chwaraeir gan addysg uwch (AU) wrth wireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru ddwyieithog.

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn nodi:
 • sut y bydd CCAUC a staff CCAUC yn darparu gwasanaethau yn y Gymraeg i’r cyhoedd
 • sut y bydd CCAUC a staff CCAUC yn darparu gwasanaethau yn y Gymraeg i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru
 • ein polisïau a chynlluniau ar gyfer cefnogi addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector AU yng Nghymru
 • sut y byddwn yn gweithredu ac yn monitro’r Cynllun

Cynllun Iaith Gymraeg (Tachwedd 2010)

Adroddiad Cydymffurfio â'r Cynllun Iaith Gymraeg: Mawrth 2017

Adroddiad Cydymffurfio â'r Cynllun Iaith Gymraeg: Mehefin 2016

Adroddiad Cydymffurfio â'r Cynllun Iaith Gymraeg: Mawrth 2015

Adroddiad Cydymffurfio â'r Cynllun Iaith Gymraeg: Mawrth 2014

Adroddiad Cydymffurfio â'r Cynllun Iaith Gymraeg: Mawrth 2013

Adroddiad Cydymffurfio â'r Cynllun Iaith Gymraeg: Mawrth 2012

Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i Adroddiad Monitro Blynyddol Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru: Hydref 2012

Mae CCAUC wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o’r un safon uchel i’r cyhoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn unol â’r egwyddor o drin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn gyfartal. Mae ein safonau gwasanaeth yn gyson â’n Cynllun Iaith Gymraeg er mwyn galluogi’r cyhoedd i ymdrin â CCAUC yn yr iaith o’u dewis, ac maent yn cynnwys:

 • Byddwn yn ymateb i ymholiadau o fewn 20 diwrnod gwaith ac yn ateb pob cais am wybodaeth o fewn 20 diwrnod gwaith yn unol â gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.
 • Mae CCAUC yn croesawu e-hebiaeth, llythyrau a gohebiaeth ysgrifenedig
  arall yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae CCAUC hefyd yn croesawu galwadau ffôn yn y Gymraeg a’r Saesneg.
 • Mae gan CCAUC gontractau gyda chyfieithwyr allanol ac mae’r holl
  staff wedi cael gwybod sut i gyrchu’r gwasanaethau hyn.
 • Bydd croeso i’r rheiny sy’n mynychu cyfarfodydd cyhoeddus, megis cyfarfod
  cyhoeddus blynyddol CCAUC, gyfrannu drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r
  Saesneg.
Skip to top of page or to page menu