Skip to page content

Dangosyddion Perfformiad y DU

Cyhoeddir dangosyddion perfformiad y DU bob blwyddyn gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch ar ran y pedwar cyngor cyllido addysg uwch.

Dangosyddion Perfformiad mewn Addysg Uwch yn y DU 2014/15
Yn 2014/15:
  • Myfyrwyr newydd o golegau neu ysgolion gwladol. Roedd 92.7% o’r myfyrwyr ifanc llawn amser israddedig newydd yn sefydliadau addysg uwch (AU) Cymru yn 2014/15 (2013/14: 92.3%) yn dod o golegau neu ysgolion gwladol. Mae’r ganran hon yn parhau i fod yn uwch na’r ganran ar gyfer y DU gyfan, sef 90.0%.
  • Myfyrwyr newydd o gymdogaethau cyfranogiad isel. Roedd cyfran y myfyrwyr ifanc llawn amser israddedig newydd yn sefydliadau AU Cymru yn 2014/15 o gymdogethau cyfranogiad isel (POLAR3) yn 14.6% (2013/14: 13.2%). Mae ffigur 2014/15 yn uwch na’r ffigur ar gyfer y DU, sef 11.6%.
  • Myfyrwyr newydd aeddfed. Roedd 24.5% o’r myfyrwyr llawn amser israddedig newydd yn sefydliadau AU Cymru yn 2014/15 yn fyfyrwyr aeddfed (2013/14: 24.1%). Nid oedd gan 17.3% o’r rhain unrhyw brofiad blaenorol o addysg uwch (AU) ac roeddent o gymdogaethau cyfranogiad isel (2013/14: 16.2%). Mae’r gyfran, yn 17.3%, yn uwch na chyfran y DU gyfan (ac eithrio’r Alban) o 12.8%.
  • Myfyrwyr ifanc rhan amser newydd heb unrhyw brofiad AU blaenorol ac o gymdogaethau cyfranogiad isel. Nid oedd gan 19.6% o’r myfyrwyr ifanc rhan amser israddedig newydd unrhyw brofiad AU blaenorol ac roeddent o ardaloedd cyfranogiad isel (2013/14: 21.0%), yn uwch na chyfran y DU gyfan (ac eithrio’r Alban) o 15.6%.
  • Myfyrwyr aeddfed rhan amser newydd heb unrhyw brofiad AU blaenorol ac o gymdogaethau cyfranogiad isel. Nid oedd gan 11.0% o'r myfyrwyr aeddfed rhan amser israddedig newydd unrhyw brofiad AU blaenorol ac roeddent o ardaloedd cyfranogiad isel (2013/14: 9.2%), yn uwch na chyfran y DU yn gyffredinol (ac eithrio’r Alban) o 8.0%.
  • Lwfans i fyfyrwyr anabl. Roedd cyfran y myfyrwyr llawn amser israddedig yn sefydliadau AU Cymru a oedd yn derbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA) yn 2014/15 yn 8.2% (2013/14: 7.9%), yn uwch na chyfran y DU yn gyffredinol, sef 7.0%. Mae cyfran y myfyrwyr rhan amser israddedig sy’n derbyn LMA yn 2014/15 yn 3.6% (2013/14: 3.4%). Mae’r gyfran hon yn uwch na chyfran y DU yn gyffredinol, sef 3.4%.
  • Cyrchfan y rhai sydd wedi gadael ac a sicrhaodd gymwysterau israddedig eraill ar gyrsiau rhan amser. Roedd 97.8% o’r rhai sy’n byw yn y DU ac sydd wedi gadael sefydliadau AU Cymru gan ennill cymwysterau israddedig eraill o gyrsiau rhan amser yn gyflogedig neu’n astudio. (Cynnydd o gymharu â ffigur 2013/14 o 97.2%), ac mae’n parhau i fod yn uwch na ffigur y DU o 97.5%.
Nodiadau

Mae’r gyfradd cymryd rhan gymharol uchel (yn nhermau’r DU) yn yr Alban, a hefyd y gyfran uchel iawn o AU sy’n digwydd mewn colegau AB, yn golygu bod posib i ffigurau darparwyr AU yr Alban, o edrych arnynt ar eu pen eu hunain, gamgynrychioli eu cyfraniad at ehangu cyfranogiad. Felly, nid yw data cyfranogiad isel wedi cael eu cynhyrchu ar gyfer darparwyr AU yn yr Alban.

Ers 2014/15, mae myfyrwyr y Brifysgol Agored yn cael eu cyfrif yn y wlad ble mae eu canolfan genedlaethol wedi’i lleoli. Cyn 2014/15, roedd data’r Brifysgol Agored yn cael eu cyfrif yn Lloegr yn unig. Felly rhaid bod yn ofalus wrth gymharu cyfansymiau gwledydd 2014/15 gyda data cynharach, yn enwedig ar gyfer dangosyddion rhan amser yn unig.

Gallwch gael mwy o wybodaeth ar wefan HESA

Skip to top of page or to page menu