Skip to page content

Cytundebau CCAUC gyda sefydliadau partner

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o gyrff partner yng Nghymru a’r DU er mwyn cyflawni ein hamcanion a bodloni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Mae rhai o’r partneriaethau hyn yn cael eu ffurfioli gyda Memorandwm o Ddealltwriaeth sy’n sefydlu disgwyliadau’r naill bartner a’r llall. Mae mwy o wybodaeth am gyrff partner i’w gweld isod:

Memorandwm o Ddealltwriaeth
JiscMae Jisc yn darparu datrysiadau digidol i addysg ac ymchwil yn y DU.Cyllidwyr Addysg Uwch ac Addysg Bellach y DU
Advance HEMae Advance HE / Ymlaen AU yn cefnogi prifysgolion a cholegau i greu diwylliant cynhwysol sy’n gwerthfawrogi manteision amrywiaeth ac yn darparu ffynhonnell ganolog o arbenigedd, ymchwil, cyngor ac arweinyddiaeth mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth.
Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Mae’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA/ASA) yn gweithio’n agos ag amrywiaeth o sefydliadau yng Nghymru er mwyn sicrhau bod ansawdd a safonau academaidd yn cael eu cynnal yn sefydliadau Cymru.CCAUC, ASA ac Estyn
Comisiwn ElusennauMae’r Comisiwn Elusennau’n cofrestru a rheoleiddio elusennau yng Nghymru a Lloegr, i sicrhau bod y cyhoedd yn gallu cefnogi elusennau’n hyderus.CCAUC a’r Comisiwn Elusennau
Gwerth Cymru a'r Gwasanaeth Caffael CenedlaetholMae Gwerth Cymru a’r GCC yn sbarduno arferion gorau a chaffael ledled y sector cyhoeddus yng Nghymru..
EstynEstyn yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.CCAUC ac Estyn
Prifysgolion CymruMae Prifysgolion Cymru’n cynrychioli buddiannau prifysgolion yng Nghymru.
UCM CymruMae NUS Cymru yn sefydliad agored sy’n gweithio mewn partneriaeth ag undebau myfyrwyr yng Nghymru.CCAUC ac UCM Cymru
Academi Addysg Uwch (AAU/HEA)Mae'r Academi Addysg Uwch yn sefydliad proffesiynol Prydeinig sy'n hybu rhagoriaeth mewn addysg uwch.CCAUC a'r AAU
Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol ar gyfer AU (OIA)Mae'r OIA yn gorff annibynnol sydd wedi’i sefydlu i adolygu cwynion myfyrwyr yn erbyn darparwyr addysg uwch yng Nghymru a Lloegr.CCAUC a'r OIA
Cyngor y Gweithlu AddysgCyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r corff rheoleiddio annibynnol yng Nghymru ar gyfer athrawon mewn ysgolion a gynhelir, athrawon addysg bellach a staff cymorth dysgu mewn ysgolion a lleoliadau AB.CCAUC a'r CGA
Y Coleg Cymraeg CenedlaetholMae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio gyda phrifysgolion a cholegau yng Nghymru i gynyddu, datblygu, ac ehangu cyfleoedd astudio drwy’r Gymraeg.CCAUC a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Skip to top of page or to page menu