Skip to page content

Cytundebau CCAUC gyda sefydliadau partner

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o gyrff partner yng Nghymru a’r DU er mwyn cyflawni ein hamcanion a bodloni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Mae rhai o’r partneriaethau hyn yn cael eu ffurfioli gyda Memorandwm o Ddealltwriaeth sy’n sefydlu disgwyliadau’r naill bartner a’r llall. Mae mwy o wybodaeth am gyrff partner i’w gweld isod:

Memorandwm o Ddealltwriaeth
JiscMae Jisc yn darparu datrysiadau digidol i addysg ac ymchwil yn y DU.Cyllidwyr Addysg Uwch ac Addysg Bellach y DU
Uned Herio CydraddoldebMae’r Uned Herio Cydraddoldeb (ECU) yn hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhrifysgolion a cholegau’r DU.
Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Mae’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA/ASA) yn gweithio’n agos ag amrywiaeth o sefydliadau yng Nghymru er mwyn sicrhau bod ansawdd a safonau academaidd yn cael eu cynnal yn sefydliadau Cymru.CCAUC, ASA ac Estyn
Comisiwn ElusennauMae’r Comisiwn Elusennau’n cofrestru a rheoleiddio elusennau yng Nghymru a Lloegr, i sicrhau bod y cyhoedd yn gallu cefnogi elusennau’n hyderus.CCAUC a’r Comisiwn Elusennau
Gwerth Cymru a'r Gwasanaeth Caffael CenedlaetholMae Gwerth Cymru a’r GCC yn sbarduno arferion gorau a chaffael ledled y sector cyhoeddus yng Nghymru..
EstynEstyn yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.CCAUC ac Estyn
Prifysgolion CymruMae Prifysgolion Cymru’n cynrychioli buddiannau prifysgolion yng Nghymru.
NUS CymruMae NUS Cymru yn sefydliad agored sy’n gweithio mewn partneriaeth ag undebau myfyrwyr yng Nghymru.CCAUC ac NUS Cymru
Academi Addysg UwchMae'r Academi Addysg Uwch (AAU) yn sefydliad proffesiynol Prydeinig sy'n hybu rhagoriaeth mewn addysg uwch.CCAUC ac AAU
Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol ar gyfer AUMae SDA yn gorff annibynnol sydd wedi’i sefydlu i adolygu cwynion myfyrwyr yn erbyn Darparwyr Addysg Uwch yng Nghymru a Lloegr.CCAUC ac OIA
Cyngor y Gweithlu AddysgCyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r corff rheoleiddio annibynnol yng Nghymru ar gyfer athrawon mewn ysgolion a gynhelir, athrawon Addysg Bellach a staff cymorth dysgu mewn ysgolion a lleoliadau AB.CCAUC ac CGA
Skip to top of page or to page menu