Skip to page content

Ffrydiau Cyllid heblaw am CCAUC

Nid CCAUC yw’r unig ffynhonnell cyllid ar gyfer addysg uwch yng Nghymru.

  • Rhai o’r prif gyllidwyr ymchwil yw Cynghorau Ymchwil y DU. Mae’r saith Cyngor Ymchwil yn darparu cyllid drwy gystadleuaeth agored i gefnogi ymchwil o safon fyd-eang ar draws y sbectrwm llawn o ddisgyblaethau academaidd. Mae Memoranda Dealltwriaeth wedi cael eu llunio rhwng y Cynghorau Ymchwil a Llywodraeth Cymru i hybu cyfathrebu effeithiol mewn meysydd sydd o ddiddordeb cyffredin.
  • Mae’r ddarpariaeth addysgol ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, heblaw am feddygaeth a deintyddiaeth, yn cael ei chyllido’n bennaf ar hyn o bryd drwy’r Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd. Mae’r ddarpariaeth hon yn cynnwys meysydd megis nyrsio a bydwreigiaeth. Gweithiwn yn agos â’r Asiantaeth mewn sawl maes, er enghraifft, yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, i ystyried meysydd lle y gallem gysoni arfer a gwella effeithiolrwydd.
  • Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth ariannol uniongyrchol mewn nifer o feysydd, er enghraifft, mae'r Adran Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth yn cefnogi gweithgareddau trosglwyddo ac elwa ar wybodaeth. Mae'r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR) yn darparu cyllid ar gyfer ymchwil i iechyd a gofal cymdeithasol.
Mae'r Undeb Ewropeaidd (UE) yn rhoi cyllid i ystod eang o brosiectau a rhaglenni ar gyfer y cyfnod 2014-2020:
  • Mae Horizon 2020 (H2020) yn darparu cyllid er mwyn gweithredu strategaeth Undeb Arloesedd, menter flaenllaw gan Ewrop 2020 er mwyn hyrwyddo ysfa gystadleuol Ewrop yn fyd-eang. Mae'n rhoi pwyslais ar wyddoniaeth ragorol, arweinyddiaeth ddiwydiannol a mynd i’r afael â heriau cymdeithasol, ac yn gyfrwng allweddol ar gyfer gyrru twf economaidd a chreu swyddi. Mae Addysg Uwch Cymru Brwsel (AUCB/WHEB) yn rhoi cymorth i'r sector addysg uwch yng Nghymru i ymwneud â H2020. Swyddfa Ymchwil y Deyrnas Unedig (UKRO) yw swyddfa Cynghorau Ymchwil y DU yn Ewrop. Mae'n hyrwyddo ymwneud y DU gydag ymchwil, arloesedd a gweithgareddau Addysg Uwch yr Undeb Ewropeaidd, gan weithredu ar sail aelodaeth.
  • Mae cyfran fawr o gyllideb yr UE yn cael ei rheoli gan awdurdodau cenedlaethol a rhanbarthol, yn bennaf drwy Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd, sydd hefyd o gymorth wrth weithredu strategaeth Ewrop 2020. Yng Nghymru mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru Llywodraeth Cymru yn rheoli'r modd o gyflenwi rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi. Mae buddsoddiad gan yr Undeb Ewropeaidd o bron i £2 biliwn ar gael i Gymru ar gyfer 2014-2020, a fydd yn cefnogi twf economaidd a swyddi drwy ymchwil ac arloesedd, cyllid busnes, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, cyswllt trafnidiaeth, ynni a thrwy helpu pobl i gael gwaith a hyfforddiant.
  • Yn ogystal, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig rhaglenni sy'n cefnogi cydweithredu trawswladol mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys ymchwil, datblygu cwricwlwm ac ymgysylltu â'r gymuned a byd busnes. Mae Uned Ryngwladol Addysg Uwch y DU yn cyhoeddi bwletin misol ar gyllido Addysg Uwch sy'n cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am gyllido dan raglenni amrywiol yr Undeb Ewropeaidd. Yn eu plith mae rhaglen Erasmus+ sy'n anelu at foderneiddio addysg, hyfforddiant a gwaith ieuenctid ledled Ewrop. Gwahoddir sefydliadau i wneud cais am gyllid bob blwyddyn. Asiantaeth Genedlaethol Erasmus+ yn y DU sy'n rheoli'r rhaglen, dan oruchwyliaeth yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau a chyda chefnogaeth y gweinyddiaethau datganoledig.
Skip to top of page or to page menu