Skip to page content

Grant blynyddol i sefydliadau addysg uwch

Yn y gwanwyn rydym yn rhoi gwybod i bob darparwr addysg uwch a gyllidir yn uniongyrchol eu grant craidd ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol. Mae sefydliadau yn rhydd i ddyrannu’r grant craidd yn fewnol fel y bo'n briodol, cyn belled a ddefnyddir i gefnogi addysgu, ymchwil a gweithgareddau cysylltiedig.

Mae’r cyfanswm cyllid yn cynnwys y grant rheolaidd, arian mentrau, cyllid cyfalaf a dyraniadau eraill.

Dadansoddiad o'r cyfanswm cyllido a ddyrannwyd yn 2017/18 (Saesneg yn unig)


Dyraniadau Cyllid CCAUC 2017/18

Mae'r cylchlythyr W17/11HE  (Saesneg yn unig) yn cynnwys manylion dyraniadau i sefydliadau unigol ac i’r sector yn ei gyfanrwydd ar gyfer 2017/18. Mae’n cynnwys taliadau premiwm ar gyfer ehangu mynediad, myfyrwyr anabl a chofrestriadau cyrsiau cyfrwng Cymraeg.

Tabl 6 Cymhariaeth o gyllid 2016/17 a 2017/18 (Saesneg yn unig)

Dyraniadau Cyllid CCAUC 2016/17 (Saesneg yn unig)

Dyraniadau Cyllid CCAUC 2017/18 (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu