Skip to page content

Cymorth i Fyfyrwyr Anabl

Mae sefydliadau addysg uwch (AU) yn amlygu eu hymrwymiad i gyfle cyfartal mewn llawer ffordd, yn enwedig drwy eu strategaethau ar gyfer myfyrwyr anabl.

Prifysgolion a myfyrwyr anabl

Mae prifysgolion yn croesawu ymholiadau a cheisiadau gan fyfyrwyr anabl, ac yn helpu myfyrwyr anabl i fanteisio'n llawn ym mywyd y brifysgol trwy hybu amgylchedd dysgu a byw teg a chynhwysol. Mae’n anghyfreithlon i sefydliadau addysg uwch wahaniaethu yn erbyn pobl anabl – gan gynnwys darpar fyfyrwyr a staff – ar sail eu hanabledd. Disgwylir i'r sefydliadau AU wneud addasiadau rhesymol i bolisïau, cyrsiau, adeiladau a gwasanaethau i sicrhau nad yw myfyrwyr anabl dan anfantais.

Casglu data am fyfyrwyr anabl

Y ffordd fwyaf dibynadwy o gasglu data am nifer y myfyrwyr anabl mewn sefydliad yw drwy edrych ar nifer y myfyrwyr sy’n derbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA). Pwrpas y lwfans yw helpu israddedigion a graddedigion amser-llawn a rhan-amser gyda’r costau ychwanegol a wynebant oherwydd eu hanabledd wrth fynychu eu cwrs. Caiff y LMA ei weinyddu gan yr Awdurdodau Lleol a chwmnïau benthyciadau myfyrwyr. Dangosodd Dangosyddion Perfformiad diweddaraf y DU (2014/15) fod Cymru’n gwneud yn well na gweddill y DU o ran recriwtio israddedigion gradd gyntaf amser-llawn sy’n derbyn LMA. Mae CCAUC yn seilio ei ddyraniadau cyllid premiwm ar gyfer anabledd ar y niferoedd hyn.

Cyllido myfyrwyr anabl

Mae'r sefydliadau AU yn derbyn arian gan CCAUC am y nifer o fyfyrwyr rhan amser ac ôl-raddedig wedi eu haddysgu sy’n derbyn LMA yn eu sefydliad. 

Am ragor o wybodaeth am yr hyn y mae SAUau unigol yn ei wneud i gynorthwyo myfyrwyr anabl, gofynnwch i’ch sefydliad am weld ei Gynllun Cydraddoldeb a/neu Gynllun Gweithredu Cydraddoldeb i Bobl Anabl.

Ehangu Mynediad

Mae sicrhau darpariaeth ar gyfer pobl anabl yn rhan annatod o'r ymdrech i ehangu mynediad i'r nifer sy'n gallu elwa ar AU. Mae ystod benodol iawn o ofynion a gweithgareddau ynghlwm wrth y fath ddarpariaeth, ond mae’n ymwneud hefyd ag ystyriaethau ehangu mynediad yn fwy cyffredinol, yn enwedig gan nad yw rhai o’r rhwystrau i addysg uwch a wynebir gan bobl anabl yn deillio o'u hanabledd yn unig. Dyma pam y mae CCAUC yn gofyn i sefydliadau gynnwys eu cynlluniau ar gyfer darpariaeth i fyfyrwyr anabl o fewn eu strategaethau ehangu mynediad ac yn atgoffa SAUau i fod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau o dan y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd ac o anghenion pobl anabl wrth gynllunio polisïau a chynlluniau ehangu mynediad neilltuol.

Ymgyrraedd yn Ehangach

Sefydlwyd y cynllun Ymgyrraedd yn Ehangach yn 2002 i godi dyheadau a sgiliau addysgol ac i ehangu mynediad i AU. Menter ar gyfer Cymru gyfan yw hon sy'n hybu cynhwysiad cymdeithasol a diweddaru sgiliau economaidd. Mae’r cynllun yn cyllido pedair partneriaeth ehangu mynediad rhanbarthol yng Nghymru.

Mae'n canolbwyntio ar bedwar prif grŵp o bobl o bob oedran sydd â diffyg cynrychiolaeth mewn addysg uwch ar hyn o bryd, gan gynnwys myfyrwyr anabl.

Rhagor o wybodaeth am ehangu mynediad

Skip to top of page or to page menu